Rättelse: Allenex säljer innehavet i Pharmacolog

Allenex säljer innehavet i Pharmacolog i Uppsala AB till bolagets övriga ägare för en köpeskilling om 300 tkr.

Rättelse:  Korrigerat datum/tid för publicering.

Pharmacolog är ett bolag som utvecklar system för att kontrollera innehåll och koncentration i flytande läkemedel, i första hand vid kemoterapi för cancerbehandling. Pharmacolog befinner sig fortfarande i en tidig fas och har för närvarande produkter under utveckling och validering. Allenex har varit delägare i bolaget sedan det grundades i början av 2007.

Allenex har nu träffat avtal med vissa av de övriga delägarna i Pharmacolog om överlåtelse av innehavet i bolaget. Detta sker mot en köpeskilling om 300 tkr. Redovisningsmässigt är innehavet upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebär en motsvarande vinst under andra kvartalet 2012.

”Genom försäljningen av vårt innehav i Pharmacolog fortsätter vi renodlingen av Allenex verksamhet inom transplantationsområdet”, säger Anders Karlsson, VD i Allenex. ”I Pharmacolog finns en aktiv ägargrupp som nu får ta ett eget större ansvar för den vidare utvecklingen av bolaget”.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, kl.13.01.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post:
anders.karlsson@allenex.se

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster för säkrare transplantationer. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar