RÖRELSERESULTAT 24,2 Mkr (22,9) JAN – DEC 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

För perioden oktober-december

 • Nettoomsättningen för perioden blev 34,7 (30,7) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 9,1 (9,5) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 26 (31) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 5,6 (7,2) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,05 (0,05) kr.
 • Nettoomsättningen för perioden blev 134,5 (125,2) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 24,2 (22,9) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 18 (18) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 15,1 (15,2) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,13 (0,11) kr.

För perioden januari-december

 • Nettoomsättningen för perioden blev 134,5 (125,2) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 24,2 (22,9) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 18 (18) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 15,1 (15,2) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,13 (0,11) kr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • CareDx, Inc, noterat Nasdaq Global Market, USA, lämnade den 16 december 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allenex AB att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget. Styrelsen i Allenex rekommenderade enhälligt aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • CareDx, Inc offentliggjorde justerade villkor i sitt erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens rekommendation kvarstår.

VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till 2015

”Vi fortsätter vår starka tillväxt i USA under hela 2015. Försäljningen ökar för samtliga våra större produkter, men är speciellt stark för produkterna inom sekvensbaserad typning, SBT. Vi har under året knutit flera stora och värdefulla centra till oss i USA inom detta segment.  För helåret uppgår EBIT till 18 (18) procent efter ett starkt avslutande fjärde kvartal, såväl försäljnings- som lönsamhetsmässigt. Vi ser med tillförsikt fram emot lanseringen av vår nya produkt QTYPE®, baserad på metodiken för realtids-PCR. Aktiv försäljning av QTYPE® beräknas under första halvåret av 2016.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 feb 2016, kl. 14.00. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 57 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Dokument & länkar