Delårsrapport januari - juni 2004 Carema Vård och Omsorg AB (publ) (556531 - 6071, Stockholm)

Delårsrapport januari - juni 2004 Carema Vård och Omsorg AB (publ) (556531 - 6071, Stockholm) · Omsättningen uppgick till 1 178,1 (1 192,6) MSEK, en minskning med 1,2 (3,6) procent. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 592,1 (591,7) MSEK. · Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,8 (7,8) MSEK. För kvartalet blev motsvarande resultat 3,5 (0,0) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 1,57 (0,62) SEK för halvåret och till 3,14 (2,19 för 2003) SEK för rullande 12-månader. · Rörelseresultatet före avskrivning av goodwill blev 42,8 (27,6) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal på 3,6 (2,3) procent. Motsvarande resultat för kvartalet var 12,8 (9,2) MSEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 31,1 (15,1) MSEK. För kvartalet blev motsvarande resultat 6,8 (2,6) MSEK. · Stark resultatförbättring för Omvårdnadssegmentet. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,9 (51,9) MSEK. · På 12-månadersbasis blev avkastning på sysselsatt kapital 20,8 (16,5 för 2003) procent. Avkastning på eget kapital blev 15,3 (11,4 för 2003) procent. · Förvärv av Fertilitetscentrum AB och Seniortrivsel i Norr AB. · VD-byte och senarelagd börsnotering. För ytterligare information kontakta: Sven Chetkovich IR-ansvarig Tel: 08-617 39 19 Mobil: 070-558 39 19 Carema Vård och Omsorg AB Kungsgatan 70, 3 TR 111 22 Stockholm Carema startade 1996 och är ett av Nordens ledande vård- och omsorgsföretag. Carema arbetar med att utveckla formerna för att ta ansvar för patientens hela vårdbehov utanför den akuta sjukvården. Verksamheten i Norden omfattar fem områden; primärvård, specialistvård, bemanning, omsorger&psykiatri och äldreomsorg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20820/wkr0010.pdf

Dokument & länkar