Delårsrapport januari - september 2004 Carema Vård och Omsorg AB (publ) (556531 - 6071, Stockholm)

· Tredje kvartalets omsättning uppgick till 609,9 (587,8) MSEK en ökning med 3,8 (-4,4) procent. Periodens omsättning uppgick till 1 788,0 (1 780,4) MSEK. · Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till 21,7 (23,5) MSEK. För perioden blev motsvarande resultat 41,5 (31,3) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 3,29 (2,49) SEK för de tre första kvartalen. · Tredje kvartalets rörelseresultat före avskrivning av goodwill blev 39,6 (38,8) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal på 6,5 (6,6) procent. Motsvarande resultat för perioden var 82,4 (66,4) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal på 4,6 (3,7) procent. Periodens resultat är belastat med engångskostnader på 14,4 MSEK och för kvartalet med 8,3 MSEK. · Tredje kvartalets resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,2 (33,3) MSEK. För perioden blev motsvarande resultat 65,3 (48,4) MSEK. · Stark resultatförbättring för Omsorgssegmentet. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126,6 (59,1) MSEK. · På 12-månadersbasis blev avkastning på sysselsatt kapital 20,4 (16,5 för helår 2003) procent. Avkastning på eget kapital blev 13,9 (11,4 för helår 2003) procent.

För ytterligare information kontakta: Sven Chetkovich IR-ansvarig Tel: 08-617 39 19 Mobil: 070-558 39 19 Carema Vård och Omsorg AB Kungsgatan 70, 3 TR 111 22 Stockholm

Dokument & länkar