Kallelse - D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ), organisationsnummer 556498-9449, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007, kl. 14.00 på Nalen, Stora Salen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman, skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2007;
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 23 mars 2007, kl 16.00, under adress: D. Carnegie & Co AB (publ), attention Anna Ringberg, Västra Trädgårdsgatan 15, 103 38 Stockholm, eller per telefon 08-58 86 90 75 alt. 08-676 87 03 eller per fax
08-20 57 83.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 23 mars 2007 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.

Ombud m m
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Den skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller mot¬svarande behörighetshandlingar.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Bekräftelse
I tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som skall visas upp vid entrén vid stämmolokalen. Inträdeskorten kommer att sändas ut med början måndagen den 26 mars 2007.

Ärenden och förslag till dagordning för årsstämman
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
a. Redogörelse av Bolagets revisor
b. Verkställande direktörens anförande
c. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
d. Redogörelse för arbetet i revisionsutskottet och ersättningsutskottet
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans¬räkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
10. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
11. Förslag till beslut om
a. inrättande av ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram, och, i anledning härav,
b. ändring av bolagsordningen,
c. riktad kontantemission,
d. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande, samt
e. överlåtelse av egna aktier.
12. Utseende av valberedning
13. Stämmans avslutande

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar