BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Vinsten ökade med 95% och omsättningen med 56% under 2000. Januari - december 2000: * Resultat efter finansnetto ökade till 3,9 mkr (2,0 mkr). * Rörelsens intäkter uppgick till 45,9 mkr, en ökning med 56 % från föregående år. * Rörelsemarginalen ökade till 9,0 % (7,0 %) * Avkastning på sysselsatt kapital ökade till 16 % (12 %) * Efterfrågan från de mindre butikerna ökade kraftigt under senare delen av 2000. * Kapacitetsproblem hämmade leveranser under fjärde kvartalet 2000. Händelser efter perioden: * "Post i Butikk" i Norge väljer CashGuard som standardlösning till sina butiker * Omorganisation förstärker leveranskapaciteten. Kommentar för andra halvåret 2000 Under första halvåret levererades CashGuard-system till 42 nya butiker. Under andra halvåret gjordes leveranser till 52 butiker. På grund av en förändrad kundstruktur med ökning av leveranser till butiker med färre kassaplatser blev belastningen på bolagets egna utbildningsresurser högre än beräknat. Dessutom uppstod en del leveransstörningar på grund av förseningar i uppgraderingar av nya kunders butiksdatasystem som anpassats för CashGuard. Dessa problem var av tillfällig art. 2000 1999 Förändr. jan- jan- dec dec Omsättning 45,9 29,4 +56% Mkr Mkr Mkr Rörelseresu 3,9 2,0 +95% ltat Mkr Mkr Rörelsemarg 9 % 7 % +2 % inal Vinst per 11 6 öre +83 % aktie öre Sammantaget gjorde detta att omsättningen för andra halvåret stannade vid 18,7 Mkr jämfört med 27,2 mkr för första halvåret med färre leveranser. Antalet intäktskällor har utökats under hösten, genom att fler serviceavtal tecknas med kunderna i och med att antalet installationer ökar. I början av januari 2001 har bolaget genomfört en omorganisation och vidtagit andra åtgärder som avsevärt förbättrar leveranskapaciteten. Kommentar för perioden CashGuard AB ökade sin omsättning för 2000 med 56 %. Vårt mål fram till fjärde kvartalet indikerade en omsättning på 55-60 mkr för helåret. På grund av nämnda leveransproblem blev årsomsättningen för 2000 45,9 mkr (29,4 mkr). Orderstocken vid utgången av 2000 uppgick till 21 mkr. Den förvärvade omsättningen för CashGuard GmbH som uppgick till ca 4,4 mkr är ej medtagen i CashGuards omsättning för 2000. Periodens resultat efter finansnetto ökade till 3,9 mkr (2,0 mkr), vilket var bättre än förväntat. Rörelsemarginalen blev 9,0 % (7,0 %). Avkastning-en på sysselsatt kapital ökade till 16,0 % (12,0 %). Stark tillväxt Sedan 1995 har CashGuard levererat slutna kontanthanteringssystem till dagligvaruhandeln. Räknat från 1996 har omsättningen vuxit med i genomsnitt ca 100 procent per år. Verksamhet CashGuard är verksamt på marknaden inom området för säker och effektiv hantering kring betalningar och kontantflöden. Bolaget utvecklar egna produkter, systemlösningar och informationssystem som ger uppenbara konkurrensfördelar jämfört med manuella system för kontanthantering. Systemlösningarna och produkterna är unika på marknaden. Skydd finns i form av ett antal patent och i form av de erfarenhetsmässiga försprång vi erhållit under de snart 10 år som gått sedan bolaget bildades. Position på marknaden CashGuard AB har idag ingen direkt konkurrent inom området och cirka 5 % av de svenska dagligvarubutikerna har idag systemet installerat. Då produkterna allt mer blir en standardlösning för butikernas kontanthantering underlättas den fortsatta etableringen. Antalet installerade system uppgår nu till ca 1 200 st, vilket motsvarar ca 2 % av potentialen i Sverige. Marknad och försäljning I Sverige och Norge fortsätter bearbetningen av dagligvaru-, petroleum-, servicehandeln samt övrig detaljhandel. Enbart i Sverige beräknas marknadspotentialen till minst SEK 5 Mdr. Inom de större grupperingarna inom EU beräknas marknadspotentialen till SEK 100 Mdr. Flera projekt bedrivs med sikte på en breddad användning av CashGuard- system till bankautomaternas funktion för post- och banktjänster i butik. Den första tillämpningen kommer nu i Norge i form av "Post i Butikk" som börjar levereras från mars 2001. Stark försäljning under 2000 Orderingången har varit mycket stark under hela 2000. Det är främst livsmedelsbutiker som satsat på systemet sedan tidigare, men under 2000 ökade även efterfrågan från bensinstationer och stormarknader. Ett mål för 2001 är att utöka försäljning till andra kunder än livsmedelsbutiker. Under tredje kvartalet tecknade CashGuard AB samarbetsavtal med Axfood Sverige AB. Avtalet gäller samordning av försäljning av CashGuards system till samtliga bolag och butiker anslutna till Axfood-gruppen med idag drygt 1.300 butiker i Norden. Etablering i Europa CashGuards kunder finns idag främst i Sverige och Norge. Försäljningskontor etablerades i Göteborg och Malmö under 2000. I Norge företräds CashGuard av PSI, Pinnås System International AS. Etablering har även påbörjats inom Euro-området som förväntas generera försäljning från 2002. Bolaget har förvärvat dotterbolaget CashGuard GmbH i november 2000 från bolagets tyske agent. Bolagets är lokaliserat i Frankfurt, Tyskland. I september 2000 anställdes en marknadsdirektör med placering på CashGuards nyetablerade kontor i Paris. Han ansvarar för bearbetning av detaljhandeln främst i Frankrike, Spanien, Holland och Belgien. CashGuard-systemet premiärvisades i Frankrike den 23-26 oktober på Equipmag 2000, butiksmässan i Paris, där systemet rönte stor uppmärksamhet. Händelser efter periodens slut I januari 2001 tecknades ett strategiskt viktigt avtal gällande konceptet "Post i Butikk". Posten i Norge, NorgesGruppen ASA och Norske Shell AS har valt CashGuards slutna kontanthanteringssystem för konceptet "Post i Butikk", som tillhandahåller post- och banktjänster i butiksmiljö. Den första ordern avser 100 system till ett mark-nadsvärde av cirka 10 miljoner norska kronor. Till fjärde kvartalet 2002 beräknas ca 1 100 "Post i Butikk" vara etablerade i Norge. Investeringar och övriga kostnader Under året flyttade CashGuard till nya lokaler som även inrymmer lagerhantering. Direkta investeringar på cirka 1 mkr har gjorts i samband med flytten. Kostnader för notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista har belastat resultatet för 2000. De toala kostnaderna uppskattas till ca 1 mkr. Fjärde kvartalet har också utmärkt sig i ökade investeringar på exportsatsningar, vilket belastat resultatet med ca 2 mkr inklusive förvärvet av det Tyska bolaget. Tillväxt och finansiering CashGuard förväntar sig en mycket kraftig tillväxt de närmaste åren med en positiv rörelsemarginal. För att tillgodose företagets behov av ekonomiska resurser för den europeiska satsningen, bemyndiga-des styrelsen av den extra bolagsstämman som hölls den 6 oktober 2000 att längst intill ordinarie bolagsstämma år 2001 fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital. Hittills har expansionen inte krävt någon nyemission då bearbetningen av de europeiska detaljhandels-kedjorna initialt har krävt betydligt lägre marknads-investeringar än tidigare beräknat. Intresset för bolagets produkter har visat sig vara mycket stort och ett antal testleveranser förväntas genomföras inom 2001. För att hålla hög beredskap, kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman om ett nytt bemyndigande att fatta beslut om nyemission. Likviditet Kassaflödet före investeringar var 6,2 mkr (-2,9 mkr) och efter investeringar 5,0 mkr (-3,1 mkr). Likvida medel uppgick till 12,4 mkr (7,4 mkr). CashGuard har fortfarande tillfredsställande likviditet, med en balanslikviditet vid årsskiftet om 6,3 % (4,2 %) och kassalikviditet om 5,2 % (3,7 %). Personal Antalet anställda uppgick till 29 personer (14) vid periodens utgång. En teknisk chef tillsattes i januari 2001 och rekrytering pågår av marknads- och administrativ chef samt personal till övriga avdelningar. Personalen beräknas öka till ca 45 personer under året 2001. Aktien och kursutvecklingen på börsen Bolagets B-aktier är noterade på OM Stockholms-börsens O-lista ('CASH B') sedan andra kvartalet. Vid utgången av 2000 handlades aktien till 12,30 kr (5,50 kr), en ökning med 124 % under året. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2000. Aktie AntalRöst Ande Ande slag (st)styr l l ka av av kapi röst tal er A- 1.000. 10 2,9 22,7 aktie 000 % % r B- 34.000 1 97,1 77,3 aktie .000 % % r Summa 35.000 - -100, 100, .000 0 % 0 % Nominellt värde: 0,08 kr Bolagsstämman och ekonomisk information 2001 Bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler på Propellervägen 10-12 i Täby, torsdagen den 19 april 2001, klockan 10.00. Årsredovisningen hålls tillgänglig från och med den 5 april 2001. Kvartalsrapporter kommer att lämnas den 9 maj, 8 augusti samt 7 november 2001. Täby den 7 februari 2001 Leif Nordqvist Verkställande Direktör Beloppen angivna i TKR Resultaträkning 2000 1999 1998 Rörelsens intäkter 45 915 29 375 4 345 Rörelsens kostnader -41 415 -26 871 -20 937 Avskrivningar -572 -426 -316 Rörelseresultat 3 928 2 078 -16 908 Finansnetto -40 -76 -200 Resultat efter 3 888 2 002 -17 108 finansnetto Skatt 0 0 0 Periodens resultat 3 888 2 002 -17 108 Balansräkning 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 0 142 316 Materiella tillgångar 983 450 448 Finansiella tillgångar 319 100 100 Lager 5 159 5 036 13 389 Kundfordringar 12 232 16 279 1 172 Övriga 1 083 582 1 213 omsättningstillgångar Likvida medel 12 396 7 411 1 017 Summa tillgångar 32 171 30 000 17 655 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital 27 262 23 374 11 852 Korta skulder 4 909 6 626 5 803 Summa Eget kapital & 32 171 30 000 17 655 skulder Kassaflödesanalys 2000 1999 1998 Kassaflöde från verksamheten: Resultat efter finansiella 3 888 2 002 -17 109 poster Justering för: Avskrivningar på 571 426 316 anläggningstillgångar Nedskrivningar på 0 2 910 anläggningstillgånger Betald skatt 0 -331 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 4 459 2 097 -13 883 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/minskning (+) av -123 8 353 -10 816 varulager Ökning (-)/minskning (+) av 3 547 -14 278 8 343 fordringar Ökning (-)/minskning (+) av -1 716 955 -474 skulder Kassaflöde från den löpande 6 167 -2 873 -16 830 verksamheten Investeringsverksamheten: Förvärv av immateriella 0 -34 0 tillgångar Förvärv av materiella -963 -219 -161 tillgångar Förvärv av finansiella -219 0 0 tillgångar Kassaflöde från -1 182 -253 -161 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten: Nyemission 0 9 520 0 Kassaflöde från 0 9 520 0 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 4 985 6 394 -16 991 Likvida medel vid årets början 7 411 1 017 18 008 Likvida medel vid periodens 12 396 7 411 1 017 slut Nyckeltal 2000 1999 1998 Expansion (%) 56,0 581,0 neg Rörelsemarginal (%) 9,0 7,0 neg Räntetäckningsgrad (ggr) 17,5 17,7 neg Balanslikviditet (%) 6,3 4,2 2,9 Kassalikviditet (%) 5,2 3,7 0,6 Soliditet (%) 85,0 77,0 67,0 Avkastning eget kapital (%) 16,0 11,0 neg Eget kapital per aktie (SEK) 0,78 0,66 0,47 Vinst per aktie (SEK) 0,11 0,06 neg Vinst per aktie (e.u) (SEK) 0,11 - - Antal anställda 29 14 11 Antal aktier (miljone 35 35 25 r st.) (e.u)= efter utspädning vid fullteckning enligt optionsprogram till personalen om totalt 1 miljon B-aktier.Teckning kan ske hösten 2001 och ökar antalet B-aktier till maximalt 35 miljoner st. Antalet A-aktier uppgår till 1 miljon st. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar