Delårsrapport Januari - Juni 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2000 CashGuard AB (publ.) Org.nr. 556422-8327 Rörelsens intäkter uppgick till 27,3 mkr, en ökning med 170% Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,9 mkr (-1,2 mkr) Rörelsemarginalen blev 18% (neg) Bolagets aktier noterades på O-listan 29 maj 2000 Under perioden såldes det 1000:e CashGuard-systemet. Norge, en ny viktig marknad har framgångsrikt etablerats. Europa-lansering av CashGuard påbörjas. Verksamheten CashGuard har en unik position på marknaden inom området för säker och effektiv hantering samt informationsgivning kring betalningar och kontantflöden. Bolaget utvecklar egna systemlösningar och produkter som ger uppenbara konkurrensfördelar jämfört med manuella system. Systemlösningarna och produkterna är unika på marknaden. Skydd finns i form av ett antal patent och i form av de erfarenhetsmässiga försprång vi erhållit under de snart 10 år som gått sedan bolaget etablerades. Nära 4% av den svenska dagligvarumarknaden har penetrerats, vilket underlättar den fortsatta etableringen då produkterna mer och mer närmar sig en standardlösning för butikernas kontanthantering. Den allt större andelen installerade system ger också andra möjligheter, då en stor andel av det totala beloppet av kontanter som omsätts i butikerna passerar våra system. Ett närliggande scenario är att ta över en del av bankautomaternas funktion, vilket ger en billigare distribution av kontanter samtidigt som servicen förbättras för allmänheten. Nära 15 Mdr kr per år passerar de nu installerade CashGuard-systemen. Det motsvarar 15% av dagligvaruhandelns kontanta omsättning i Sverige. Vi beräknar att över 300.000 mantimmar årligen sparas på de idag installerade systemen i form av minskad kassauppräkningstid, vilket motsvarar 50 mkr totalt, eller 0,5% av den totala årliga kostnaden för kontanthantering i Sverige, som beräknas till 11 Mdr kr. CashGuard har som mål att fortsätta ha en årlig tillväxt på minst 100% under de närmaste åren och att befästa rörelsemarginalen om minst 10% exklusive utvecklingskostnader i form av marknadsetablering och FoU för Europa. Etablering skall prioriteras inom Sverige och Norge samt i de länder som gör valutaskiftet till Euro i januari 2002. För att finansiera marknadssatsningar i Europa på ett framgångsrikt sätt bedömer bolagets ledning och styrelse att ytterligare kapital kommer att erfordras. Bolagets styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma, för att föreslå en nyemission i syfte att klara den tilltänkta Europeiska expansionen. Marknad och försäljning I Sverige fortsätter bearbetningen av dagligvaruhandeln, petroleum-, servicehandeln samt övrig detaljhandel. Vidare bedrivs flera projekt med sikte på en breddad användning av CashGuard- systemen till bank- och postsektorn i takt med en ökad decentralisering av finansiella tjänster ut till traditionell detaljhandeln. Enbart i Sverige beräknas marknadspotentialen till cirka 5.000 mkr efter avräkning av mindre butiker och andra där behovet ej bedöms som prioriterat. CashGuard går nu in i en ny utvecklingsfas. Styrelsen och ledningen har prioriterat den svenska marknaden för att skapa erforderlig stabilitet och lönsamhet för att möjliggöra internationella satsningar. Den starka positiva utvecklingen i Sverige visar att bolagets produkter och system tillför detalj- handeln betydande mervärden i form av ökad kassaproduktivitet, minskat kontantsvinn och ökad säkerhet med god lönsamhet för bolaget. Bearbetning av de större europeiska detaljhandelskedjorna startar hösten -00, dels genom CashGuards tyska dotterbolag*, dels en nyetablerad filial med säte i Paris med fokus på detaljhandeln i Frankrike, Holland och Belgien. I Europas största kedjeföretag inom detaljhandeln finns cirka 200.000 butiker. Enbart dessa kedjeföretag representerar en försäljningspotential om SEK 100 miljarder. Den internationella satsningen kommer att kräva betydande ekonomiska resurser, som dels kommer att påverka resultatutvecklingen från Q3, dels leder till ett behov av nytt kapital. Kapitalet skall användas till marknads och försäljningssatsningar, prov- och testinstallationer, produktion på lager samt uppläggning av support- och servicenät på de nya marknaderna. Ledningen och styrelsen för CashGuard AB ser med tillförsikt fram emot en lyckad internationell lansering av CashGuard. Resultat Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 4,9 mkr (-1,2 mkr). Resultatförbättringen följer den trend som påbörjades under 1999 och som framför allt fick genomslag under senare delen av föregående verksamhetsår. Investeringar Under perioden har investeringar gjorts med cirka 1 mkr i samband med att bolaget flyttat till ändamålsenliga lokaler där nu även lagerhanteringen inryms. Lokalerna som omfattar en hel fastighet med 2.200 kvm yta inrymmer även utställningslokal, service, support, försäljning, utbildningslokaler samt administration och ledning och dessutom rekreationsutrymmen för personalen. Bolaget övertog en stor del av inredningen från tidigare hyresgäst, vilket hållit nere flyttkostnaderna. Finansiering och likviditet Kassaflödet före investeringar var 6,7 mkr (-2,1 mkr). Efter investeringar var kassaflödet 5,6 mkr (-2,3 mkr). Likvida medel uppgick till 13,1 mkr (4,7 mkr) vid periodens slut, jämfört med 7,4 mkr den 31 december 1999. Personal Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 22 personer (13). Bolaget rekryterar löpande personal i syfte att möta marknadens krav och den fortsatta expansionen. * CashGuard GmbH etablerades av CashGuards tyske agent 1998 och avser till 100% att tas över av CashGuard AB hösten-00. Aktien och kursutvecklingen på börsen Vid utgången av 1999 noterades aktien till 5,00 kr och var vid tidpunkten noterad på SBI:s Innovationslista. I mars 2000 avnoterades aktien i väntan på notering på Stockholms Fondbörs O-lista. Aktien noterades på O-listan i maj och per den sista juni noterades kursen till 14,50 kr, en ökning med 190% sedan januari 2000. Aktie Antal Röststy Andel Andel n rka av av kapita röster l % % A- 1 000 000 10 2,9 22,7 aktie n B- 34 000 000 1 97,1 77,3 aktie n 35 000 000 100,0 100,0 Nominellt värde: 0,08 kr Ekonomisk information 2000 Publiceringsdatum för ekonomisk information Delårsrapport Q3 6 november Bokslutskommuniké 7 februari 2000 Täby den 1 september 2000 Leif Nordqvist Verkställande Direktör Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 1 september 2000 Anders Roos Auktoriserad revisor CashGuard AB (publ.) Org.nr. 556422-8327 Beloppen är angivna i TKR Resultaträkning Jan-juni Jan-juni Helå r 2000 1999 1999 Rörelsens intäkter 27 298 10 075 29 375 Rörelsens kostnader -21 880 -10 755 -26 871 Resultat före 5 418 -680 2 504 avskrivning Avskrivningar -307 -184 -426 Finansnetto -200 -342 -76 Resultat före skatt 4 911 -1 206 2 002 Skatt 0 0 0 Redovisat resultat 4 911 -1 206 2 002 Balansräkning 2000-06-30 1999-06-30 1999-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella 67 232 142 tillgångar Materiella tillgångar 1 340 483 450 Finansiella tillgångar 100 100 100 Lager 3 362 11 274 5 036 Kundfordringar 16 675 6 164 16 279 Övriga 1 004 1 039 582 omsättningstillgångar Likvida medel 13 073 4 720 7 411 Summa tillgångar 35 621 24 012 30 000 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital 28 285 16 276 23 374 Långa skulder 0 366 0 Korta skulder 7 336 7 370 6 626 Summa Eget kapital & 35 621 24 012 30 000 skulder CashGuard AB (publ.) Org.nr. 556422-8327 Kassaflödesanalys Jan-jun Jan-jun Helår 2000 1999 1999 Kassaflöde från verksamheten Resultat efter finansiella 4 911 -1 206 2 002 poster Justering för: Avskrivningar på 307 184 426 anläggningstillgångar Betald skatt 0 0 -331 Kassaflöde från den 5 218 -1 022 2 097 löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/minskning (+) 1 673 2 115 8 353 av varulager Ökning (-)/minskning (+) -817 -4 819 -14 278 av fordringar Ökning (-)/minskning (+) 660 1 607 955 av skulder Kassaflöde från den 6 734 -2 119 -2 873 löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella 0 -34 -34 tillgångar Förvärv av materiella -1 121 -135 -219 tillgångar Kassaflöde från -1 121 -169 -253 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Optionsrätter 50 45 0 Nyemission 0 5 630 9 520 Checkräkning 0 316 0 Kassaflöde från 50 5 991 9 520 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 5 663 3 703 6 394 Likvida medel vid årets 7 411 1 017 1 017 början Likvida medel vid 13 074 4 720 7 411 periodens slut CashGuard AB (publ.) Org.nr. 556422-8327 Nyckeltal Jan-jun Jan-jun Helår 2000 1999 1999 Expansion (%) 171,0 625,0 581,0 Rörelsemarginal (%) 18,0 Neg 7,0 Räntetäckningsgrad (ggr) 25,4 Neg 17,7 Balanslikviditet (ggr) 4,7 3,2 4,2 Kassalikviditet (ggr) 4,2 1,6 3,7 Soliditet (%) 79,0 68,0 77,0 Avkastning eget (%) 19,0 Neg 9,0 kapital Eget kapital per (SEK) 0,81 0,5 0,66 aktie Vinst per aktie (SEK) 0,14 Neg 0,06 Vinst per aktie (SEK) 0,14 - - (e.u) Antal anställda 22 13 14 Antal aktier (miljone 35 35 35 r st.) (e.u)= efter utspädning vid fullteckning enligt optionsprogram till personalen om tot 1 miljon B-aktier. Teckning kan ske hösten 2001 och ökar antalet B-aktier till maximalt 35 miljoner st. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar