Information från CashGuards extra bolagsstämma.

Report this content

Information från CashGuards extra bolagsstämma. Stämman hölls i bolagets nya lokaler på Propellervägen 10-12 i Täby, fredagen den 6 oktober 2000 kl.11.00. Dagordning 1. Val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om kontantemission 7. Stämmans avslutande Till stämman anslöt sig 34 aktieägare inklusive styrelseledamöterna i bolaget. Sammanlagt var 2.907.900 aktier och 8.307.900 röster representerade på stämman. VD hade ett kortare anförande och presenterade bolagets planer och strategi för den planerade satsningen med etablering inom EU. Följande beslut fattades enhälligt av stämman; Beslut Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att längst intill ordinarie bolagsstämma år 2001, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital av högst 8.750.000 aktier av serie B, innebärande ökning av aktiekapitalet med högst 700.000 kronor. Styrelsen förordar att kommande emission sker med företräde för befintliga aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar