Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 oktober 2000 klockan 11.00 på CashGuard AB, Propellervägen 10 - 12, Täby. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 26 september 2000, dels anmäla sitt deltagande till bolaget på adress CashGuard AB, Att. Lena Viklund, Propellervägen 10-12, 183 62 Täby, fax 08-732 2210, eller e- post lena.viklund@cashguard.se, senast den 2 oktober 2000 kl. 16.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste i god tid före den 26 september 2000 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Detta ombesörjes genom att ta kontakt med förvaltaren snarast möjligt. Förslag till dagordning Val av ordförande på stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning för stämman Val av justeringsmän Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om kontantemission Stämmans avslutande Väsentliga förslag: Punkt 6 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill ordinarie bolagsstämma år 2001, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission med företräde för befintliga aktieägare av högst 8.750.000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 700.000 kronor. Betalning av tecknade aktier skall erläggas kontant. Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på CashGuards kontor från och med fredag den 29 september 2000 samt översändes per post till de aktieägare som begär det. CashGuard AB (publ) i september 2000 Styrelsen CashGuard AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar