Årsstämma i Cassandra Oil AB

Årsstämma i Cassandra Oil AB hölls i Stockholm den 29 juni 2012.

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för moderbolag och koncern samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

Erik Nerpin, Björn Hedberg, Magnus Nordin, Johan Thorell och Eric Hasselqvist omvaldes som styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 550.000 SEK.
PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier.

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Ändringarna innebär att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 20.000.000 SEK och högst 80.000.000 SEK samt att antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 5 400.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera