Cassandra Oil delårsrapport. Januari – September 2013

TREDJE KVARTALET
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

  • Koncernens omsättning under det andra kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –5,7 (-2,0) MSEK eller –0,22 (-0,08) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,8 (0,6) MSEK eller -0,33 (0,02) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,1 (34,3) MSEK.
  • Investeringslicens med förmånliga villkor beviljad i Irak.
  • Avtal om etablering i Spanien ingånget med avfallshanteringsföretaget Valoriza Servicios Medioambientales S.A.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Avtal om etablering i Irak ingånget med Iraks Oljeministerium.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

  • Koncernens omsättning under perioden januari-september var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -16,3 (-6,9) MSEK eller –0,62 (-0,27) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –10,1 (0,7) MSEK eller -0,38 (0,03) SEK per aktie.

Stockholm den 29 november 2013
Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.Läs hela rapporten i bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Olsson, VD
Tel +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

OM CASSANDRA OIL AB
Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik ska producera olja och gas ur kolvätehaltigt material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oil har sitt huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås. Tel 021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7 200.

För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar