Cassandra Oil genomför en riktad emission av 9 200 000 aktier

Cassandra Oil AB (publ) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på̊ bolagsstämman den 26 april 2018, beslutat om en riktad emission om 9 200 000 aktier till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor per aktie.

  • Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie. Detta är högre än aktiens stängningskurs den 20 augusti 2018. Vilket innebär att bolaget tillförs kapital, som är större än spädningseffekten av de nya aktierna. 
  • Aktiekapitalet ökar med 4 600 000 SEK. Från 69 090 834 ,50 till 73 690 834,50 SEK.
  • Emissionen innebär att antalet aktier ökar från 138 181 669 till 147 381 669. Det innebär en spädningseffekt på cirka 6,7 procent.
  • Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018, 16.50 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7 400.

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar