Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor

Cassandra Oil ABs dotterbolag Cassandra Oil Technology AB justerar yrkanden till tingsrätten i Västerås, i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig

Cassandra Oil Technology AB inlämnade i september 2017 en stämningsansökan mot Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig (”LF”) med begäran att tingsrätten fastställer att bolagets försäkring gäller, samt att LF skall förpliktigas att betala en delbetalning om 40 miljoner. Mer än ett år har gått sedan brandolyckan och Cassandra kan nu justera sin talan till att omfatta den totala skadan.  Detta görs för att ej riskera ytterligare en rättsprocess avseende den totala skadeersättning efter att försäkringens giltighet fastställts av domstol.  

Efter att ansvarsperioden i avbrottsförsäkringen nu har löpt ut har Cassandra med hjälp av ekonomisk sakkunnig bedömt storleken på den skada som Cassandra menar att Länsförsäkringar Bergslagen ska ersätta enligt försäkringsvillkoren. Cassandra kommer därför idag att ge in ett yttrande till tingsrätten där Cassandra yrkar ersättning med ett totalt kapitalbelopp omca 86 miljoner  kronor.

Kraven består dels av 55 250 000 kr i sakförsäkringsersättning och dels av ca 25 500 000 kr i avbrottsersättning. Vidare yrkas ersättning med 5 250 000 kr som skadestånd för de extra finansiella kostnader som bolaget drabbats av på grund av LF:s enligt bolagets uppfattning långsamma skadereglering som bolaget menar inte uppfyller de krav som ställs i försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen.  

Vidare kommer Cassandra yrka att tingsrätten ska fastställa att Cassandra får ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan tredje man i anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är oförändrad och uppskattar således alltjämt att utfallet sannolikt kommer att bli helt eller delvis till Cassandras fördel och att försäkringsbolaget kommer att åläggas att betala ut ersättning med ett betydande belopp. 

Om utfallet mot förmodan blir till Cassandras nackdel finns risk för att försäkringsersättning uteblir och att Cassandra dessutom åläggs att betala försäkringsbolagets rättegångskostnader och eventuella andra krav. Ett sådant utfall skulle naturligtvis vara belastande för Cassandra i det korta perspektivet, men på sikt bedöms det ändå relativt obetydligt. 

För Cassandra innebär ett gynnsamt utfall i rättsprocessen, att bolaget ekonomiskt skulle återställas i det skick det skulle ha varit i om olyckan ej inträffat eller om försäkringsbolaget hade betalt enligt sina förpliktelser och i tid. 

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018, 11.40 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil is a Swedish company which, with the help of new technologies, recoveres oil from hydrocarbon-containing materials, such as used tires, plastic waste, oil sludge, waste oil and, eventually, oil sands, oil shale and electronic scrap. Cassandra Oil's share is listed on Nasdaq First North, Stockholm with the short name CASO with Mangold Fondkommission AB as Certified Adviser, phone +46 8 5277 5046 as Certified Adviser. The number of shareholders is about 8000. 

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar