VD-brev 25 januari 2018

Välkomna till ett nytt år.
Det här blir det kanske viktigaste året för oss då vi står inför avgörande beslut och ärenden. Försäkringstvisten är betydelsefull kortsiktigt, men får inte ta fokus från vad vi utvecklat och vart vi skall. Därför lyfter vi blicken och ser längre framåt.

Cassandras position i samhället

Vår uppgift i framtiden är att bidra till miljön och det cirkulära samhället med vår unika miljövänliga teknik.

Försäkringstvisten

Länsförsäkringar har nu svarat på vår stämning. Tillsammans med våra jurister gör vi fortfarande bedömningen att vi har goda grunder att vinna bifall för vår talan.

Cassandras värde

Vårt stora värde ligger inte i de förstörda CASO-anläggningarna utan i den kunskap och teknikutveckling vi har ackumulerat samt i de samarbetsrelationer vi byggt upp under årens lopp.
Med CASO teknologin har vi bevisat att vi kan omvandla sopor till förnyelsebar olja och andra råvaror, till kostnader som ligger avsevärt under världsmarknadspriser. Det framtida värdet härav överstiger mångfalt värdet av de ersättningar vi begär från försäkringsbolaget.

Under det gångna året har vi gjort betydande framsteg på flera områden.

Olja:
Vi hade en provkörd och leveransfärdig CASO anläggning som gjorde bra olja av avfall. Oljebolag har följt vår utveckling, accepterat oljekvalitén och vi jobbar vidare för att kunna komma till ett läge där leverans av olja av, för ett raffinaderi intressanta volymer, kan komma igång.  Oljan från däck är REACH-registrerad och får nu säljas som en produkt till ett raffinaderi eller annan förädlare. Vi bedömer att vi nu är helt färdiga med utvecklingen av tekniken för oljeproduktion från däck och plast.

Kolpulver:
Cassandras utvecklingsavdelning har arbetat vidare med utveckling av kolpulver från däck. Vår unika pyrolysmetod gör att kolpulvret mals till fina partiklar redan reaktorn. Detta ger oss ett kolpulver som redan innan efterbehandling har ett högt värde tack vare partikelstorleken. Kolpulvret från vår oljetillverkningsprocess är endast 1 mikron, dvs mycket mindre än vad andra aktörer idag producerar med marknadsvedertagna metoder. 
Cassandra är numera medlem i Amerikanska D36 ASTM kommittén tillsammans med däcktillverkare såsom Good Year, Continental och Bridgestone samt flertalet kolpulvertillverkare. Vår R&D avdelning kommer att vidareutveckla produkten och återkommer med mer resultat av detta under året. Värdet av kolpulvret från vår däckprocess kommer kunna överstiga värdet av oljan. Vi har även kunnat visa att varje processanläggning som tas i bruk kan spara drygt 11,000 ton CO2 per år vid däcksåtervinning.

Marknadsläget

Danmark:
Vad avser vår planerade byggnation i Danmark så jobbar vi och våra partner vidare med planeringsarbetet för installationen. Våra partner undersöker just nu logistik och tillgång till tankar vid hamn för att kunna lagra 1000-2000 kubikmeter olja för vidare transport med produkttanker  till raffinaderiet.  Vår samarbetspartner förhandlar med en miljöfond, och vi ger, med en stark positiv framåtsyn, detta projekt högsta prioritet även om det sker med viss fördröjning.

Storbritannien:
En annan intressant marknad är Storbritannien där plastavfallsproblemen figurerar i massmedia på nästan daglig basis. Cassandra deltog förra veckan i en konferens i London, där även representanter från LARAC (Local Authority Recycling Advisory Committee), förpacknings-industrin, avfalls/ sorteringsindustrin, marknadsledande supermarketkedjor, plastproducenter samt  DEFRA (miljödepartementet) fans på plats.
En överenskommelse nåddes strax innan jul om lagstiftningsvillkor för cirkulärekonomipaketet. Detta omfattade återvinning av kommunalt avfall på 55% år 2025 och 65% år 2035, deponering begränsas till 10% år 2025 och strängare krav på separat insamling av avfall. Som en del av handlingsplanen för en cirkulär ekonomi utvecklar Europeiska kommissionen för närvarande en europeisk strategi för plast, vilket förväntas i början av 2018. Exportförbudet till Kina har tagit emot stor medieuppmärksamhet i Storbritannien och får politiker att reagera vilket resulterar i att plastindustrin/återvinningsindustrin måste agera.

Michael Gove, miljöministern, säger: 
“This requires operators to ensure that where waste cannot be prevented or reused it is recycled where practicable, before considering energy recovery through incineration or the last resort of disposal to landfill.”

Fritt översatt:
"Detta kräver att operatörer ser till att där avfall inte kan förhindras eller återanvändas, ska annan återvinning ske om möjligt, innan man överväger energiåtervinning genom förbränning eller deponi."

Detta betyder att ingen plast får förbrännas eller läggas på deponi om en möjlig lösning finns för materialåtervinning, enligt förordning. Cassandra Oils lösning är en sådan.
Vårt deltagande i konferensen, har gett snabbt resultat då vi har blivit inbjudna att presentera vår process för en av de ledande matvarukedjorna i Storbritannien.

Spanien:
I Spanien avvaktar vi att de byråkratiska kvarnarna äntligen skall mala färdigt och att miljötillståndet kommer inom rimlig tid. Den senaste information är att miljökontoret för närvarande ligger efter med många ärenden. Vi hoppas att  nu kunna få en hållbar tidsplan. Cassandra och Valorizas representant har kontinuerlig kontakt. 

Övriga aktiviteter pågår parallellt i form av diskussioner och förhandlingar på flera marknader.

Avslutningsvis vill jag tack alla er aktieägare för allt stöd under 2017. Vi ser fram mot ett bra år där starten i Danmark är vår viktigaste prioritet. 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100


Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar