Årsstämma i Castellum AB (publ)

Report this content

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 22 mars 2018 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 5,30 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,65 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes till måndagen den 26 mars 2018 och avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 24 september 2018.

Stämman beslutade vidare om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  •  Styrelsens ordförande: 850 000 kronor. 
  • Övriga styrelseledamöter: 370 000 kronor. 
  • Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 50 000 kronor. 
  • Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kronor. 
  • Övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kronor.

Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår till 3 520 000 kronor.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden utgå enligt godkänd räkning. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag, vilket i allt väsentligt motsvarar föregående års förslag.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighets­investeringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Sådana förärv och överlåtelser får ske i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör, 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

Prenumerera

Dokument & länkar