Årsstämma i Castellum AB (publ)

Report this content

Castellum AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 25 mars 2021.

Vid årsstämman fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 6,90 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes till måndagen den 29 mars 2021 och avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 27 september 2021.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och beslutade om om­val av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg samt om nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing till styrelse­leda­möter för tiden intill nästa årsstämma. Till ny styrelseordförande valdes Rutger Arnhult.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseleda­möterna skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 1 015 000 kronor.
  • Övriga styrelseledamöter: 425 000 kronor.
  • Ordföranden i people committee: 100 000 kronor.
  • Envar av övriga ledamöter i people committee: 75 000 kronor.
  • Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kronor.
  • Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kronor.

Beslutet innebär att styrelsearvodet förblir på individnivå oförändrat mot föregående år.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av års­stämman 2022. Deloitte har meddelat att Harald Jagner kommer att vara ny huvudansvarig revisor i bolaget. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför årsstämman 2022 i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade att instruktionen ska gällas tills vidare.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Sådana förärv och överlåtelser får ske i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finans­iering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, +46 706-94 74 50

 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 14.00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Prenumerera

Dokument & länkar