Castellum investerar för 377 Mkr och säljer för 109 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB förvärvat en fullt uthyrd kontors- och lagerfastighet om ca 5 000 kvm i Mölnlycke Företagspark utanför Göteborg. Eklandia äger sedan tidigare fastigheter i området och investeringen gör att närvaron stärks ytterligare. Investeringen uppgick till 85 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt om totalt 1 Mkr. Tillträde har skett.

I centrala Lund har Fastighets AB Briggen sålt en butik- och bostadsfastighet om 4 880 kvm. Försäljningen uppgick till 109 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 7 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Frånträde sker den 1 oktober 2014. Vidare har Briggen påbörjat en ombyggnation av en fullt uthyrd kontorslokal i Lund av 1 820 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 24 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2015.

I Kopparlunden, Västerås, har Aspholmen Fastigheter AB påbörjat en fullt uthyrd till- och ombyggnation av 6 100 kvm där 2 300 kvm avser ombyggnad och 3 800 kvm tillbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 78 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2016.

I Huddinge, söder om Stockholm, har Fastighets AB Brostaden förvärvat en fullt uthyrd logistikfastighet om 6 790 kvm. Investeringen uppgick till 70 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 Mkr. Tillträde har skett.

I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB påbörjat en fullt uthyrd till- och ombyggnad om totalt 6 000 kvm, varav 5 000 kvm avser tillbyggnad och 1 000 kvm avser ombyggnation till moderna och effektiva lager- och kontorsytor. Investeringen, som beräknas uppgå till 42 Mkr, genomförs i enlighet med Green Building-standard och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2015. Vidare har Harry Sjögren förvärvat en fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet om 2 600 kvm i Åbro-Riskulla-området, Mölndal. Investeringen uppgick till 19 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 1 Mkr. Tillträde har skett.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat en nybyggnation på A6-området av 2 480 kvm i princip fullt uthyrda kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 60 Mkr och vara färdigställd vid halvårsskiftet 2015. De nya lokalerna uppförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

Om oss

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 97 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsoch byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. En värd bortom det förväntade. www.castellum.se

Prenumerera

Dokument & länkar