Castellum säljer en fastighetsportfölj till Oscar Properties för cirka 1,7 mdkr

Report this content

Castellum avyttrar 16 fastigheter i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås till Oscar Properties. Försäljningspriset uppgår till 1,7 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 95 mkr. Nettopriset överstiger senaste värdering med cirka 60 mkr. Vidare medför försäljningen nedskrivning av goodwill om cirka 20 mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 170 mkr.

”Försäljningen ligger i linje med bolagets strategi och ger oss samtidigt ett likviditetstillskott vilket ytterligare förstärker våra finansiella muskler för det föreslagna samgåendet med Kungsleden”, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum AB.

Som en dellikvid erhåller Castellum en aktiepost motsvarande maximalt 200 mkr i Oscar Properties, vilket medför en ägarandel om cirka 10 % baserat på senast kända ägarlista. Aktieposten betraktas som en finansiell placering där Castellum erhåller aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi. 

Affären i sammandrag
Försäljningspris: 1,7 mdkr
Frånträdesdag: 1 november 2021
Hyresvärde: cirka 147 mkr/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,1 år
Största hyresgäst: Fingerprint Cards AB
Uthyrningsbar area:
115 600 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 82 %

Fastigheter: Stockholm: Altartorpet 22, Altartorpet 23, Arrendatorn 15, Arrendatorn 16, Ekplantan 4, Ekstubben 21 och 23, Ekstubben 25, Malmö: Fullriggaren 4, Revolversvarvaren 10 (del av), Helsingborg: Grusgången 2, Kavalleristen 9, Kroksabeln 18, Pilbågen 6, Pilbågen 6:2, Snårskogen 1, Norrköping: Proppen 2, Västerås: Jordlinan 2

För ytterligare information kontakta:
Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB, 0704-58 24 70
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Prenumerera

Dokument & länkar