Castellum säljer för 285 Mkr i Stockholm

Report this content

Castellum säljer Archimedes 1, belägen i norra Mariehäll i Bromma, Stockholm. Fastigheten omfattar totalt 18 000 kvm kontors- och industriytor och ligger i ett område som huvudsakligen kommer att utvecklas till bostadsområde. Försäljningspriset uppgår till 285 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering.

Med anledning av att Mariehäll omdanas till ett område med allt större inslag av bostäder ingick Castellum redan 2013 ett optionsavtal med Alm Equity om att sälja fastigheten Archimedes 1, i syfte att konvertera denna till bostäder. Försäljningen har nu verkställts och innebär ett försäljningspris om ca 285 Mkr, varav 237 Mkr erläggs vid tillträdet i mars 2018, medan resterande erläggs när detaljplanen för området vinner laga kraft. Det sistnämnda förväntas ske under året, förutsatt att överklagande inte sker.

”Det har sedan länge pågått ett arbete med att omvandla fastigheterna såväl i Mariehäll, som i andra områden i Stockholm till bostadsbyggrätter. Därför är det helt i linje med vår strategi att sälja Archimedes 1”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Frånträde skedde den 5 mars och Castellum har succesivt tömt huset på hyresgäster. Vid tillträdet är endast 1 100 kvm uthyrt och hyresintäkten uppgår till 1,5 Mkr.

Affären i sammandrag:
Castellum säljer fastigheten Archimedes 1 till ALM Equity AB.
Försäljningspris: 237 Mkr vid tillträde samt ytterligare 48 Mkr i tilläggsköpeskilling när detaljplanen för området vinner laga kraft, vilket är i nivå med senaste värdering.
Frånträdesdag: 5 mars, 2018

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. 
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

Prenumerera

Dokument & länkar