Castellum utsedd till världens mest hållbara kontorsutvecklare

Report this content

Castellums hållbarhetsarbete är ett internationellt vinnande koncept. Idag släpps Global Real Estate Sustainability Benchmark, som för sjätte året i rad visar att vi är världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga.

”Extra glädjande är att vi nu även rankas som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor (med 99 poäng av 100). Det är ett tydligt kvitto på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra jobb och att fokus på hållbarhet är lönsamt", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Totalt omfattas i år över 1 540 fastighetsbolag och fonder i 64 länder vilket täcker en stor del av den globalt listade fastighetssektorn. Dessa utvärderingar och analyser används av stora investerare för att utvärdera världens fastighetsbolag, bland annat de svenska AP-fonderna. 

Enkelt uttryckt, investerare kan ta välgrundade beslut för att göra mer hållbara placeringar, med hela planeten som långsiktig vinnare.

Castellums framgångsrecept kan brytas ned i tre delar:

  1. Att vi jobbar strukturerat, följer upp löpande och gör noggranna riskbedömningar. Hållbarhet är en del av vår kultur, prioriterad av såväl styrelse och ledning som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten där vi även involverar kunder och leverantörer i vårt hållbarhetsarbete.
  1. Att hållbarhet är integrerat både i det löpande arbetet och i de större projekten. Det handlar bland annat om energieffektivisering, mångfald, hållbarhetsprogram för alla investeringar vilket också inkluderar att planera för solceller på samtliga byggnader.
  1. Att våra hållbarhetsmål är kopplade till de globala målen och till hela branschens hållbarhetsutmaningar. Vi har som ett av de första fastighetsbolagen i världen antagit färdplaner med tydliga steg för att nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030 i hela vår värdekedja.

”Det är alltid trevligt att vinna men framgångarna i GRESB väger extra tungt. Själv ser jag varje enskild hållbarhetssatsning som ett viktigt och nödvändigt steg för att klara Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C och bidra till ett mer hållbart samhälle som håller sig inom de planetära gränserna”, säger Filip Elland.

Bland Castellums aktuella hållbarhetsprojekt kan nämnas den nyligen byggstartade kontorsfastigheten Inifinity i Stockholm som är Castellums första projekt där vi applicerar vår färdplan mot klimatneutralitet och med klimatsmarta val i grundläggning med betong och stål reducerar klimatutsläppen med upp till 30 %. Ett annat av Castellums hållbara projekt är världens första klimatneutrala polisbyggnad som byggs i Örebro helt i trä och som certifieras enligt NollCO2 med mål att uppnå nettonoll klimatpåverkan under livscykeln. I somras blev vi också först i Skandinavien att ingå partnerskap med the WELL Institute och påbörja portföljcertifiering enligt WELL som fokuserar på hälsa och välbefinnande hos de som jobbar i byggnaderna, och vårt solcellsprogram med målet att bygga 100 större solcellsanläggningar till 2025 har redan nått halvvägs.

Sen 2007 har Castellum minskat energianvändningen per kvm med 35 %. Samtidigt har vi samma period minskat utsläppen per kvm med 80 % inom vår fastighetsförvaltning. Idag är vår energianvändning per kvm 46 % lägre än branschgenomsnittet enligt Energimyndigheten. Detta sker genom välavvägda energiprojekt och investeringar som uppgår till över 100 mkr per år i effektiviseringsåtgärder.

För ytterligare information kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, 0703- 20 63 26

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 122 miljarder kronor, inklusive vår andel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Extra glädjande är att vi nu även rankas som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor (med 99 poäng av 100)
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum