Förslag rörande styrelsesammansättning

Report this content

Castellum har erhållit följande förslag rörande styrelse­samman­sättning inför årsstämman 2021 från Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum.

Val av styrelseledamöter sker på årsstämman den 25 mars 2021.

Förslag rörande styrelsesammansättning

Syftet med detta förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande som inte har några intressekonflikter anför förslagsställarna.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. Den befintliga styrelsen i Castellum är mycket välfungerande. De föreslagna styrelseleda­möterna besitter, var för sig och tillsammans, bred kompetens och erfarenhet som är högst relevant för Castellums verksamhet. Vidare representerar den föreslagna styrelsesamman­sättningen både mång­sidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning.

Castellum befinner sig för närvarande i en intensiv förändringsfas med en hög transaktions­aktivitet, strategisk affärsutveckling och operationella förändringar, bland annat för att möta kundernas förväntningar efter Covid-19. Det är därför betyd­else­fullt att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet och att ha en välfungerande arbetsmiljö i styrelse­rummet. Vidare har den befintliga styrelsen levererat utmärkt avkastning under ett antal år. Den före­slagna styrelsen bedöms vara bäst lämpad att fortsätta detta arbete och att tillvarata samtliga aktie­ägares intressen. Samtliga föreslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i för­håll­ande till Castellum och dess bolagsledning, och har visat en hög grad av integritet i deras upp­drag som styrelseledamöter i Castellum.

Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum. Han har en djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum.

Farhågor i anledning av förslaget att nominera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum

Som framgick av Castellums pressmeddelande den 29 december 2020, stödjer inte valbered­nings­ledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg valberedningens förslag att nomi­nera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum och har reserverat sig mot det förslaget.

Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börs­noterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group. Båda dessa bolag är direkta konkurrenter till Castellum. Det är inte till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styr­else­ordförande som är involverad i konkurrerande verksamheter. Vi anser att det skulle hindra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete i Castellum att ha en styrelseord­förande som är engagerad i kon­kur­rerande verksamheter. Som tidigare anförts föreslog valberedningen förra året Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år är Rutger Arnhult föreslagen, genom en majoritet i valberedningen, att bli styrelseordförande i Castellum. Det skulle vara oproportionerligt i för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat ordföranden.

De befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum. Styrelseledamöterna har uttryckt samma farhågor som presenteras i detta för­slag. Att tre mycket kompetenta och erfarna styrelseledamöter i så fall lämnar styrelsen skulle uppenbart riskera fortsatt god bolagsstyrning i Castellum.

Det fullständiga förslaget inklusive yttrande beträffande föreslagen styrelsesammansättning och kommentar i anledning av valberedningens förslag bifogas till detta pressmeddelande och finns tillgängligt på www.castellum.se.
 

För ytterligare information kontakta:
Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, vincent.fokke@apg-am.nl,
mobil +31 (6) 13 59 1040

Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, charlotte@accretiv.se,
mobil 070 277 04 03

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se