• news.cision.com/
  • Castellum/
  • Tillväxt i förvaltningsresultatet med 7 % och föreslagen höjd utdelning för 23:e året i rad

Tillväxt i förvaltningsresultatet med 7 % och föreslagen höjd utdelning för 23:e året i rad

Report this content
  • Intäkterna för 2020 uppgick till 6 004 mkr (5 821 motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 380 mkr (3 146), motsvarande 12,35 kronor (11,52) per aktie, en ökning med 7 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 863 mkr (3 918) och på derivat till –120 mkr (–111).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 615 mkr (5 650), motsvarande 20,52 kronor (20,68) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 214 kr (195) per aktie, en ökning med 10 %.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 239 mkr (–24).
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 4 267 mkr (1 974) varav 2 646 mkr (3 350) avsåg förvärv, 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnationer och 891 mkr (4 138) försäljningar.
  • Styrelsen föreslår för 23:e året i rad en höjd utdelning till 6,90 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 6 % att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,45 kr.

”Under 2020 har vi bevisat att vi kan fortsätta växa under svåra omständigheter med stark tillväxt i förvaltningsresultat såväl som substansvärde. Vid utgången av året hade Castellum större pågående projekt om 4,7 mdkr, varav 3,7 miljarder kr startats under 2020, med en återstående investeringsvolym om 3,1 miljarder kr. Utöver det har Castellum en stor projektportfölj om ca 20 miljarder kronor i framtida projekt. De strategiska affärer vi har genomfört, med t.ex. storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och avyttringen av en färdigutvecklad fastighetsportfölj till Blackstone, kommer modernisera vårt logistikbestånd genom ytterligare investeringar i nyproduktion. Castellum har en mycket stark bas för ännu snabbare tillväxt kommande år när våra stora pågående och fullt uthyrda projekt börjar ge avkastning”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör på Castellum AB.

”Castellum har lämnat ett erbjudande till Entras aktieägare om att gå samman för att skapa ett ledande nordiskt kommersiellt fastighetsbolag. Om budet går igenom blir detta Castellums största affär någonsin och är mycket intressant för Castellums ägare då Entra och Castellum tillsammans kommer att skapa en så dominerande kraft i Norden. Ett givet alternativ för internationella investerare som söker exponering mot ”Nordic Prime” inom fastighetssektorn. Föreningen av dessa två bolag kommer också skapa synergivinster och förutsättningar för snabbare värdetillväxt per aktie. Oavsett om affären med Entra blir av eller inte så gör alla handlingsalternativ att Castellum står starkare och bättre rustat för att skapa framtida värde”, avslutar Henrik Saxborn.

 

Bilaga: Bokslutskommuniké 2020
 

Tidpunkten för offentliggörande av årsredovisning 2020 har flyttats från den 8 februari 2021 till den 15 februari 2021 till följd av arbetet med det pågående offentliga uppköpserbjudande som lämnats på det norska fastighetsbolaget Entra ASA.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, 0706-94 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021 kl. 08:00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,4miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade

www.castellum.se