Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 2012 i Catella AB (publ)

Catella AB (publ) höll på torsdagen den 24 maj 2012 årsstämma som beslutade:

  • att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
  • att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • om omval av Johan Claesson, Jan Roxendal, Niklas Johansson och Björn Edgren samt nyval av Stefan Carlsson. Peter Gyllenhammar avböjde omval. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
  • att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningen.
  • att godkänna styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson
Verkställande direktör, Catella
08-463 33 10

Presskontakt:
Viktoria Ejenäs
Communications Officer, Catella
08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 340 anställda i 13 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar