Catella AB – Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

De totala intäkterna under andra kvartalet 2019 uppgick till 688 mkr, en ökning med 14% i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andra kvartalet 2019 är ur ett historiskt perspektiv ett av Catellas starkaste kvartal intäkts- och rörelseresultatsmässigt. Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr vilket motsvarar en ökning om 38% i jämförelse med andra kvartalet 2018. De historiska satsningar vi genomfört, där fokus har varit att växa förvaltat kapital, framträder i detta kvartal där både fasta intäkter ökar och den potential som finns i vår intäktsmodell i form av rörliga intäkter slår igenom. Detta trots uteblivna rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds.

Catella koncernen

April – juni 2019

 • Totala intäkter 688 mkr (604)
 • Nettoomsättning 677 mkr (596)
 • Rörelseresultat 164 mkr (119)
 • Resultat före skatt 157 mkr (115)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 114 mkr (75)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -49 mkr (-37)
 • Periodens resultat 64 mkr (39), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 38 mkr (13)
 • Resultat per aktie* 0,44 kr (0,16)
 • Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid peri-odens slut till 0 mkr.

Januari – juni 2019

 • Totala intäkter 1 142 mkr (1 046)
 • Nettoomsättning 1 124 mkr (1 007)
 • Rörelseresultat 226 mkr (200)
 • Resultat före skatt 203 mkr (201)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 136 mkr (138)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 61 mkr (-58)
 • Periodens resultat 197 mkr (80), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 149 mkr(35)
 • Resultat per aktie* 1,72 kr (0,41)
 • Eget kapital* 1 544 (1 588)
 • Eget kapital per aktie* 17,89 (18,87)
 • Förvaltat kapital 202,0 mdkr (176,0)
 • Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid peri-odens slut till 0 mkr.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 23/8-2019 klockan 09.00. Presentation-en kommer att hållas på engelska av Catellas vd- och koncernchef Knut Pedersen, samt CFO Marcus Holmstrand. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 566 42 693.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvalt-ningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp. Beloppet kan aldrig vara lägre än noll.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 07:00 CET..

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Taggar:

Dokument & länkar