Catella AB – Delårsrapport januari-mars 2020

Report this content

Inledningen av 2020 har präglats av Corona-pandemin, som får stora effekter för alla verksamheter, så även Catellas. Särskilt noterades stora utflöden i Equity, Hedge and Fixed Income Funds under senare delen av kvartalet. Totala intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick till 503 mkr under första kvartalet 2020, en ökning med 49 mkr jämfört med första kvartalet 2019. Ökningen är främst hänförlig till Property Investment Management. Rörelseresultatet ökade med 10 mkr och uppgick till 72 mkr. Totalt förvaltat kapital minskade i jämförelse med föregående år med 12 mdkr, justerat för den avvecklade produkten Systematic Equity, och uppgick vid periodens slut till 156 mdkr vilket var en minskning med 15 mdkr jämfört med utgången av 2019. Catellas totala likvida medel avseende kvarvarande verksamhet uppgick till 920 mkr vid periodens slut varav merparten finns i Catellas dotterbolag.


Januari – Mars 2020

 • Totala intäkter 503 mkr (454)
 • Nettoomsättning 449 mkr (447)
 • Rörelseresultat 72 mkr (62) 
 • Resultat före skatt 46 mkr (45)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 24 mkr (23)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -14 mkr (110)
 • Periodens resultat 10 mkr (133), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 0 mkr (111)
 • Resultat per aktie* 0 kr (1,32)
 • Eget kapital* 1 577 (1 604)
 • Eget kapital per aktie* 18,28 (19,06)
 • Förvaltat kapital 156,2 mdkr (168,2***)
 • Rörliga intäkter** som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.
 • Mot bakgrund av Corona-pandemin har styrelsen beslutat att dra tillbaka den föreslagna utdelningen om 0,90 kr per aktie och föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas. Catellas ambitionen är att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2020 för att behandla frågan om utdelning.
 

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning. ** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvalt-ningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). *** Justerat för produkten Systematic Equity.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Dokument & länkar