Catella AB – Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Catella fortsätter att växa och totala intäkter ökade med 10% i jämförelse med tredje kvartalet föregående år. Det är främst fasta intäkter som driver ökningen genom fortsatt tillväxt inom Property Investment Management som ökat sitt förvaltade kapital med cirka 34 mdkr i jämförelse med föregående år. Rörelseresultatet minskade med 18 mkr belastat av ökade personal- och hyreskostnader i samband med uppstart av nya verksamheter inom främst Property Investment Management samt nya initiativ på produktsidan vilket är en viktig del i strategin om fortsatt tillväxt. Finansnettot påverkades negativt under kvartalet av nedskrivningen om totalt 85 mkr hänförligt till låneportföljerna vars bokförda värde uppgår till 141 mkr per utgången av tredje kvartalet.

 

Juli – september 2019

 • Totala intäkter 517 mkr (472)
 • Nettoomsättning 507 mkr (465)
 • Rörelseresultat 74 mkr (92)
 • Resultat före skatt -33 mkr (74), varav -85 mkr hänförligt till nedskrivning av Låneportföljen
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -60 mkr (50)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -9 mkr (-38)
 • Periodens resultat -69 mkr (11), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -83 mkr (-13)
 • Resultat per aktie* -0,96 kr (-0,16)

Januari – september 2019

 • Totala intäkter 1 659 mkr (1 518)
 • Nettoomsättning 1 631 mkr (1 473)
 • Rörelseresultat 300 mkr (292)
 • Resultat före skatt 170 mkr (275), varav -85 mkr hänförligt till nedskrivning av Låneportföljen
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 76 mkr (188)
 • Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 52 mkr (-96)
 • Periodens resultat 128 mkr (92), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 66 mkr (21)
 • Resultat per aktie* 0,76 kr (0,26)
 • Eget kapital* 1 487 (1 578)
 • Eget kapital per aktie* 17,23 (18,76)
 • Förvaltat kapital 184,1 mdkr (178,9)
 • Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 9 mkr.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten 
Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor i en telefonkonferens idag 14/11-2019 klockan 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska av Catellas vd- och koncernchef Knut Pedersen, samt CFO Marcus Holmstrand. För att delta i konferensen, vänligen se www.catella.com / ring in till +46 (0)8 505 58 359.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inkluderar avyttringsgrupp som innehas för försäljning.
** Rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvaltningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp. Beloppet kan aldrig vara lägre än noll.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Taggar:

Dokument & länkar