Catella AB (publ) avyttrar sin Property Asset Management-verksamhet i Frankrike

Report this content

Catella AB (publ) avyttrar 50,1 procent av aktierna i sitt franska dotterbolag Catella Asset Management SAS för en kontant köpeskilling om 154 mkr. Avyttringen medför en positiv resultateffekt efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, om cirka 122 mkr under första kvartalet 2021.

Catellas varumärke är starkt och den franska marknaden är strategiskt viktig för Catella och därför kommer Catella vidareutveckla sin position inom Asset Management i Frankrike. Catella undersöker möjligheter att etablera nya verksamheter med potentiella nya lokala partners. Catella och den lokala ledningen, tillika minoritetsägare, har under processen utvärderat flertalet alternativ avseende minoritetens aktier. Catella beslutade att avyttra sina aktier gemensamt med minoritetsägarna eftersom detta anses vara det bästa alternativet för moderbolagets aktieägare.

Catella ökar allt mer sitt fokus mot fastighetssektorn och har en stark tillväxtagenda. Catellas affärsområde Property Investment Management har under de senaste fem åren vuxit snabbt genom att expandera på nya europeiska marknader och ökat förvaltat kapital till 116,5 mdkr per sista September 2020, vara av förvaltat kapital inom Property Asset Management-verksamhet i Frankrike uppgick till 14,8 mdkr.

”Frankrike är en stor och viktig marknad för Catella som redan verkar på marknaden med ledande positioner inom Corporate Finance och Property Asset Management inom Hotell och Logistik. Vår ambition är att ha ett full-service erbjudande i Frankrike tillsammans med ett starkt lokalt Asset Management-team som passar Catellas affärsmodell samt kultur- och tillväxtambitioner.” säger Timo Nurminen, affärsområdeschef för Catella Property Investment Management.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl 16.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Bommelin                                                               Timo Nurminen
Investor Relations                                                              Head of Property Investment Management
+46 76 891 12 40                                                               +358 50 337 3320
niklas.bommelin@catella.se                                                 timo.nurminen@catella.fi

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernens förvaltade kapital uppgick till 135,8 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2020. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Dokument & länkar