• news.cision.com/
  • Catella/
  • Catella AB (publ) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer

Catella AB (publ) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Catella AB (publ) (“Catella” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 2 mars 2021 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer (”Befintliga Obligationer”) att sälja sina Befintliga Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 2 mars 2021 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida www.catella.com/en/investor-relations/prospectus.

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 9 mars 2021 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om 549 miljoner kronor i Befintliga Obligationer erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Återstående obligationer med ett nominellt belopp om 201 miljoner kronor kommer att återlösas, som tidigare kommunicerats, den 26 mars 2021. Information om återköpt belopp anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om 1 250 miljoner kronor i nya seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om 4,0 år har givits ut (de ”Nya Obligationerna”). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3m STIBOR + 475 räntepunkter.

Alla giltiga anmälningssedlar som mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet har accepterats för återköp av Bolaget.

Bolaget köper tillbaka Befintliga Obligationer till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Befintliga Obligationer (i enlighet med villkoren för Befintliga Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Inlämnat återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp efter Återköpserbjudandet // Pris

2017/2022 Sr Unsec FRN / SE0009994718 / SEK 750 000 000 / SEK 549 000 000 / SEK 201 000 000 / 101,30 %

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 17 mars 2021. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Joint Bookrunners” och ”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mar 2021 kl. 22.30 CET.
 

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. De Befitliga Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA, Storbritannien, Frankrike och Italien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Managers kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.

KONTAKTUPPGIFTER

Joint Bookrunners och Dealer Managers

ABG Sundal Collier AB
Email: dcm-syndicate@abgsc.se

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Email: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Bolaget

Catella AB (publ)
Christoffer Abramson
CFO/ Ekonomidirektör
christoffer.abramson@catella.se

Catella is a leading specialist in property investments and fund management, with operations in 13 countries. The group has assets under management amounted to SEK 130 billion at the end of the fourth quarter of 2020. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more online at catella.com.

Dokument & länkar