Delårsrapport januari - september 2002 för Scribona-koncernen

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 för Scribona-koncernen Förbättrat rörelseresultat på en marknad med svagt ökande PC-volymer och minskande volymer av dokumenthanteringsprodukter. · Försäljningen under det tredje kvartalet 2002 blev 2.617 Mkr (2.753). · Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till -19 Mkr (-81) och resultatet efter skatt blev -20 Mkr (-67). Rörelseresultatet för 9- månadersperioden blev 1 Mkr (-139) och resultat efter skatt -20 Mkr (- 132). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60 Mkr för kvartalet och för de senaste 12 månaderna till 669 Mkr. Kapitalomsättningshastigheten har förbättrats avsevärt. · Scribona försvarade under kvartalet sina marknadsandelar inom samtliga huvudmarknadssegment och bibehöll därmed sin ledande ställning på den nordiska marknaden · Resultat per aktie för 9 månader blev -0,39 kr (-2,90). Koncernchefens kommentar - Trots det säsongsmässigt normalt svaga tredje kvartalet är Scribona definitivt på rätt väg och vi står väl rustade inför en kommande marknadsuppgång. I en svagt ökande marknad förbättrar Scribona Distribution och Scribona Brand Alliance rörelseresultaten trots tillfälliga och isolerade resultatförsvagningar inom Distributions danska verksamhet samt inom Toshibas dokumenthanterings-verksamhet. Vi försvarar vår ledande marknadsposition och det målmedvetna arbetet med att stabilt förbättra lönsamheten fortsätter att ge resultat även om vi givetvis inte är nöjda med att kvartalet gav ett negativt resultat. Vi räknar dock med ett bra fjärde kvartal i nivå med föregående år. - Under den senaste 12-månadersperioden har kassaflödet och det sysselsatta kapitalet utvecklas mycket positivt. Detta beror på en kombination av de struktur-förändringar vi genomfört inom logistik och organisation samt ett målinriktat arbete mot bättre kapitalhantering. Jämfört med motsvarande tidpunkt förra året hade vi vid kvartalsskiftet minskat det sysselsatta kapitalet med hela 328 Mkr, vilket är en minskning med 24%. MARKNADEN Efterfrågan på Scribonas huvudmarknader har varierat under årets tredje kvartal jämfört med föregående år. Totalt för Norden ökar marknaden för PC-produkter med 3% i antal. Hem-PC volymen i Sverige fortsätter att vara hög, segmentet bärbara PC i Norden ökade med 12% samt PC-server- försäljningen i Norden har ökat med 7%. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter bedöms ha minskat med ca 10% . För IT-infrastrukturprodukter är statistiken otillräcklig, men bedömningen är att även denna marknad minskade med minst ca 10%. Priserna sjunker i första hand inom infrastruktur-området, vilket adderat till fallande volym ytterligare minskar marknadens storlek. För dokumenthante-ringsprodukter är utvecklingen den motsatta, att genomsnittspriset per produkt ökar något. Generellt visar försäljningen till företag och organisationer en fortsatt försvagning, medan försäljningen till konsument via hem-PC och via elektronikvaruhuskedjorna har en positivare utveckling. UTVECKLINGEN UNDER JANUARI - SEPTEMBER 2002 Försäljning och resultat kvartal 3 Koncernens försäljning uppgick under tredje kvartalet till 2.617 Mkr (2.753), vilket är en minskning med 5%. Försäljningen har för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser minskat med 10%. Försäljningen har även påverkats av de fortsatt sjunkande priserna för IT- infrastruktur-produkter. Beroende dels på att volymprodukter överförts till affärsområde Distribution och dels på väsentligt lägre genomsnittspriser och en fortsatt försvagad IT-infrastrukturmarknad sjönk affärsområde Solutions försäljning under kvartalet till 395 Mkr (629). Försäljningen för affärsområde Distribution blev 1.976 Mkr (1.763), vilket är en ökning med 12%. Korrigerat för jämförbara enheter och till oför-ändrade valutakurser innebär det oförändrad försäljning jämfört mot föregående år. Affärsområde Brand Alliance ökar sin försäljning beroende på att den tidigare nedgången i försäljning av bärbara datorer inom Toshiba Digital Media nu vänts till en ökning. Försäljningen för affärsområdet uppgick till 521 Mkr (519). Koncernens rörelseresultat förbättrades med 62 Mkr och uppgick till -19 Mkr (-81). Föregående år belastades av nedskrivning av goodwill med 50 Mkr. Solutions resultatutveckling under kvartalet var svag beroende på låg försäljning och resultatet blev -10 Mkr (-9). Distributions rörelseresultat blev något bättre, -7 Mkr (-9) men otillfredsställande vilket i sin helhet kan hänföras till svag utveckling i den danska verksamheten. Brand Alliance visar en positiv utveckling med 5 Mkr (-8) efter starka resultat i Toshiba Digital Media och Carl Lamm medan en tillfällig resultatförsvagning inom Toshiba Dokument Solutions belastar resultatet negativt. Försäljning och resultat under 9-månaders-perioden Försäljningen för tre kvartal uppgick till 9.181 Mkr (8.053), en ökning med 14%. PC LAN förvärvades 1 april 2001 och ingick således inte i koncernen under första kvartalet under föregående år. För 9-månadersperioden uppgick försäljningen i Solutions till 1.606 Mkr (1.710), i Distribution till 6.641 Mkr (5.152) samt i Brand Alliance till 1.507 Mkr (1.711). Rörelseresultatet för de tre kvartalen uppgick till 1 Mkr (-139). Föregående år belastades av den nedskrivning av goodwill med 50 Mkr samt kund-förluster som uppgick till 40 Mkr. Affärsområdet Distributions kraftiga resultatförbättring till 11 Mkr (-60) förklaras därutöver av volymökning och lägre kostnader. Brand Alliance visar ett förbättrat rörelseresultat med 15 Mkr (-6) medan Solutions visar sämre utfall med - 1 Mkr (7). Koncernens resultatförbättring åstadkommes i en generellt sett oförändrad marknad jämfört med föregående år och har möjliggjorts genom att maximalt utnyttja de samordningsvinster som PC LAN förvärvet möjliggjorde. Finansnettot för perioden uppgick till -27 Mkr (-41). Under 2001 ingick en nedskrivning av fordringar i det delägda webbutvecklingsföretaget Proventum på 17 Mkr. Resultat före skatt uppgick till -26 Mkr (-180). Kassaflöde och finansiell ställning Scribona-koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för de tre kvartalen uppgick till 45 Mkr (-75). För kvartalet blev kassaflödet -60 Mkr och kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 26 Mkr (-43). Under kvartalet har två mindre verksamheter i Danmark förvärvats till affärsområdena Distribution och Brand Alliance. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 247 Mkr (225). Ett målmedvetet arbete med minskning av kapitalbindningen i kombination med genomförda strukturförändringar har vid utgången av september resulterat i att det finan-siella nettokapitalet är endast svagt negativt, -66 Mkr (-398). Det sysselsatta kapitalet har under den senaste tolvmånadersperioden minskat med 328 Mkr, vilket motsvarar en sänkning med 24%. Kapitalomsättningshastigheten under samma period har förbättrats avsevärt och uppgår till 12,5 gånger/år (9,3 under helåret 2001). Det i 2001 års årsredovisning beskrivna värde-papperiseringsprogrammet genom den internatio-nella kapitalmarknaden, baserat på kundfordringar, beräknas vara genomfört i början av 2003. Personal Antalet anställda uppgick per 30 september till 1.488 personer (1.539). Nyckeltal För 9-månadersperioden blev resultatet per aktie -0,39 kr (-2,90). Resultat per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelse-störande poster, blev -0,20 kr (-1,82 för helåret 2001). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 18,82 kr (18,74). Soliditeten var per sista september 30,5% (24,0%). Räntabiliteten på sysselsatt kapital (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick under den senaste 12-månadersperioden till 4,5% (-3,4% för helåret 2001) och inklusive jämförande poster 4,7% (-7,2% för helåret 2001). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital (exklusive jämförelse-störande poster) till -1,1% till (-9,1% för helåret 2001) och inklusive jämförelsestörande poster till -0,9% (-12,7% för helåret 2001). UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE Scribona Solutions Investeringarna i IT-infrastruktur har inte motsvarat förväntningarna trots att de flesta branschbedömare är överens om att det existerar ett starkt under-liggande behov orsakat av ökande datamängder och krav på säkerhet. Marknaden försvagades ytterligare under kvartalet. Telekomindustrins minskade investeringsvilja och IT-industrins fortsatt lägre genomsnittspriser, har ytterligare påverkat försäljnings- utvecklingen negativt. Trots en minskande försäljning bedöms dock Scribona behållit sin ledande ställning som distributör av IT- infrastrukturprodukter. Affärsområdet, som har goda utvecklingsmöjligheter, utgör en viktig del i Scribonas framtid. Affärsområdets försäljning under kvartalet uppgick till 395 Mkr (629), en minskning med 37%. Hälften av minskningen utgörs av att volymprodukter överförts till affärsområdet Scribona Distribution. Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (-9). För 9-månadersperioden uppgick försäljningen till 1.606 Mkr (1.710). PC LAN förvärvades 1 april 2001 och ingick således inte i koncernen under första kvartalet under föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (7). Scribona Distribution Marknadsutvecklingen för PC-produkter i Norden förbättrades under kvartalet och gav en ökning i antal på 3%. Företagsmarknaden fortsätter att vara svag och har minskat. Konsumentförsäljningen i första hand via hem-PC affärer i Sverige, men också via elektronikvaruhuskedjorna ökar betydligt mera. Den intensiva hem-PC aktiviteten var orsaken till att den svenska marknaden ökade med 13%. I de övriga länderna har utvecklingen varierat mellan +8% och -15%. Marknaden för bärbara datorer i Norden ökade 12%. Försäljningen uppgick under kvartalet till 1.976 Mkr (1.763). Efter korrigering för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser innebär det en oföränd-rad försäljning. Därmed bibehåller Scribona Distribution sina höga marknadsandelar av PC-produktmarknaden. Goda resultat i Sverige och Norge men en kraftig försämring i Danmark gav ett rörelseresultat på -7 Mkr (-9). Resultatförsämringen i Danmark är analyserad och åtgärder vidtagna, vilka väntas ge effekt redan under kvartal fyra. För 9-månadersperioden uppgick försäljningen till 6.641 Mkr (5.152). PC LAN förvärvades 1 april 2001 och ingick således inte i koncernen under första kvartalet under föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (-60). Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance har under kvartalet presterat försäljning på samma nivå som 2001, 521 Mkr (519). Marknaden för dokumenthanterings- produkter minskade under kvartalet med ca 10%, medan marknaden för bärbara datorer ökade med 2%. Divisionen Toshiba Digital Media har vänt den tidigare negativa trenden och ökat försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till 5 Mkr (-8). Toshiba Digital Media och Carl Lamm gör väsentligt bättre resultat än föregående år medan en resultat-försämring inom Toshiba Document Solutions belastar resultatet negativt. Försäljningen under 9-månadersperioden uppgick till 1.507 Mkr (1.711). Rörelseresultatet uppgick till 15 Mkr (-6). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i överensstäm-melse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovis-ningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen med följande tillägg: under 2002 har nya rekommendationer om koncernredovisning (RR 1:00), immateriella tillgångar (RR 15), avsättningar (RR 16), nedskrivningar (RR 17), lånekostnader RR 21) och närstående (RR 23) trätt i kraft. Av de nya redovisningsrekommendationerna har ingen rekommendation inneburit en väsentlig ändring av tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för januari - december 2002 14 februari 2003 Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige. För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 10 Anders Bley, vice ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar