Delårsrapport januari- juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 Starkt kassaflöde och positiva rörelseresultat i samtliga affärsområden är glädjeämnen för Scribona på en marknad som präglas av fortsatt sjunkande volymer. ·Försäljningen under det andra kvartalet 2002 blev 3.196 Mkr (2.947). ·Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till 5 Mkr (-69) och resultatet efter skatt blev -8 Mkr (-68). Rörelseresultatet för halvåret blev 19 Mkr (-58) och resultat efter skatt 0 Mkr (-65). Samtliga tre affärsområden nådde positiva rörelseresultat under kvartalet. ·Kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt och uppgick till 221 Mkr för kvartalet och för de senaste 12 månaderna till 649 Mkr. ·Scribona nådde under kvartalet sina högsta marknadsandelar någonsin på såväl PC-produktmarknaden som på marknaden för dokumenthantering. ·Resultat per aktie för halvåret blev 0,00 kr (-1,52). Koncernchefens kommentar - Andra kvartalet 2002 visar, trots att vi inte är nöjda med resultaten, att Scribona fortsatt är på rätt väg och står väl rustat inför en kommande marknadsuppgång. Trots vikande marknad visar alla tre affärsområden positiva rörelseresultat och Scribona har nått sina högsta marknadsandelar någonsin både inom PC-området och på marknaden för dokumenthante-ringsprodukter. För infrastrukturprodukter saknas tillförlitlig statistik, men indikationerna är att vi ökar andelen även inom detta område. - Det stora glädjeämnet är att kassaflödet och det sysselsatta kapitalet utvecklas mycket positivt. Detta beror på en kombination av de struktur-förändringar vi genomfört inom logistik och organisation samt ett målinriktat arbete mot bättre kapitalhantering. Jämfört med motsvarande tidpunkt förra året hade vi vid halvårsskiftet minskat det sysselsatta kapitalet med hela 688 Mkr, vilket är en minskning med 42%. MARKNADEN Efterfrågan på Scribonas huvudmarknader har under årets andra kvartal fortsatt att försvagas jämfört med föregående år. Enda undantaget är att den svenska hem-PC försäljningen lyfter PC-marknaden i Sverige till en ökning i antal på ca 18%. Totalt för Norden minskar däremot marknaden för PC-produkter med 6% i antal. För segmentet bärbara PC var marknaden oförändrad jämfört med föregående år. Marknaden för dokumenthanteringsprodukter bedöms ha minskat med ca 5% . För IT-infrastrukturprodukter är statistiken otillräcklig, men bedömningen är att även denna marknad minskade med minst 5%. Priserna sjunker i första hand inom infrastrukturområdet, vilket adderat till fallande volym ytterligare minskar marknadens storlek. För dokumenthanteringsprodukter är utvecklingen den motsatta, att genomsnittspriset per produkt ökar något. Generellt visar försäljningen till företag och organisationer en fortsatt försvagning, medan försäljningen till konsument via hem-PC och via elektronikvaruhuskedjorna har en positivare utveckling. UTVECKLINGEN UNDER JANUARI - JUNI 2002 Försäljning och resultat kvartal 2 Koncernens försäljning ökade under andra kvartalet till 3.196 Mkr (2.947), vilket är en ökning med 8%. Försäljningen har för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser varit oförändrad. Försäljningen påverkas trots ökande marknadsandelar negativt av nedgående marknad i kombination med fortsatt lägre priser för IT Infrastrukturprodukter. Affärsområde Solutions försäljning under kvartalet uppgick till 628 Mkr (789), en minskning på 20% beroende dels på lägre genomsnittspriser och en fortsatt försvagad IT-infrastrukturmarknad och dels på att volymprodukter överförts till Scribona Distribution. Försäljningen för affärsområde Distribution blev 2.256 Mkr (1.761), vilket är en ökning med 28%. Korrigerat för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser innebär det cirka 14% ökning mot föregående år. Affärsområde Brand Alliance fortsätter att minska sin försäljning beroende på en fortsatt nedgång i första hand av försäljningen inom Toshiba Digital Media. Inom affärsområdet ökar Carl Lamm sin försäljning. Försäljningen för affärsområdet uppgick till 506 Mkr (560). Koncernens rörelseresultat uppgick till 5 Mkr (-69). Förbättringen mot föregående år beror i första hand på att affärsområdet Distribution visar en väsentlig resultat-förbättring till 6 Mkr (-51) genom volymökning och minskade kostnader. Föregående år belastades Distribution med stora kundförluster uppgående till 22 Mkr. Även Brand Alliance har en positiv utveckling med 4 Mkr (-10) efter ett starkt resultat för Carl Lamm. Solutions hade en svagare resultatutveckling beroende på svag försäljning och lägre priser, 3 Mkr (6). Försäljning och resultat första halvåret Försäljningen för halvåret uppgick till 6.564 Mkr (5.300), en ökning med 24%. PC LAN förvärvades 1 april 2001 och ingick således inte i koncernen under första kvartalet under föregående år. För halvåret uppgick försäljningen i Solutions till 1.211 Mkr (1.081), i Distribution till 4.665 Mkr (3.389) samt i Brand Alliance till 986 Mkr (1.193). Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 19 Mkr (-58). Förbättringarna ligger i affärsområdena Distribution 18 Mkr (-51) genom volymökning och lägre kostnader, samt Brand Alliance 10 Mkr (1) medan Solutions visar sämre utfall med 9 Mkr (16). Finansnettot för halvåret uppgick till -19 Mkr (-26). Resultat före skatt uppgick till 0 Mkr (-84). Kassaflöde och finansiell ställning Scribona-koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 105 Mkr (5). För kvartalet blev kassaflödet 221 Mkr och kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 7 Mkr (70). Ett målmedvetet arbete med minskning av kapitalbindningen i kombination med genomförda strukturförändringar har vid utgången av juni resulterat i att det finansiella nettokapitalet är positivt, 25 Mkr (-625). Det sysselsatta kapitalet har under den senaste tolvmånadersperioden minskat med 688 Mkr, vilket motsvarar en sänkning med 42%. Trots en väsentligt utvidgad verksamhet var varulagret mycket lågt vid halvårsskiftet. Kapitalomsättningshastig-heten under halvåret är 12,5 gånger/år (7,8). Personal Antalet anställda uppgick per 30 juni till 1.536 personer (1.624). Nyckeltal För halvåret blev resultatet per aktie 0,00 kr (-1,52). Resultat per aktie för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev -0,40 kr (-1,82 för helåret 2001). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 19,11 kr (19,86). Soliditeten var per sista juni 26,6% (27,7%). Räntabiliteten på sysselsatt kapital (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick under den senaste 12-månadersperioden till 3.0% (-3,4% för helåret 2001) och inklusive jämförande poster -1,2% (-7,2% för helåret 2001). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital (exklusive jämförelsestörande poster) till -2,1% till (-9,1% för helåret 2001) och inklusive jämförelsestörande poster till -5,7% (-12,7% för helåret 2001). UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE Scribona Solutions Investeringarna i IT-infrastruktur har inte motsvarat förväntningarna trots att de flesta branschbedömare är överens om att det existerar ett starkt underliggande behov orsakat av ökande datamängder och krav på säkerhet. Marknaden försvagades ytterligare under kvartalet. Telekomindustrins minskade investeringsvilja och fortsatt lägre genomsnittspriser, har ytterligare påverkat försäljningsutvecklingen negativt. Trots en minskande försäljning bedöms dock Scribona behållit eller förstärkt sin ledande ställning som distributör av IT- infrastrukturprodukter. Affärsområdets försäljning under kvartalet uppgick till 628 Mkr (789), en minskning med 20%. Hälften av minskningen utgörs av att volymprodukter överförts till affärsområdet Scribona Distribution. Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (6). Under halvåret uppgick försäljningen till 1.211 Mkr (1.081). PC LAN förvärvades 1 april 2001 och ingick således inte i koncernen under första kvartalet under föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (16). Scribona Distribution Marknadsutvecklingen för PC-produkter i Norden försvagades under kvartalet och gav en minskning i antal på 6%. Företagsmarknaden fortsätter att vara svag och har i Sverige minskat med 5 %. Det positiva undantaget är konsumentförsäljningen i första hand via hem-PC affärer i Sverige, men också via elektronikvaruhuskedjorna. Den intensiva hem-PC aktiviteten var orsaken till att den svenska marknaden ökade med hela 18%. Marknaden för bärbara datorer i Norden var oförändrad. Det kan noteras att den direktsäljande leverantören av PC-produkter Dell har tappat marknadsandelar under kvartalet och att distributörerna har stärkt sin andel av totalmarknaden för PC-produkter. Försäljningen uppgick under kvartalet till 2.256 Mkr (1.761). Efter korrigering för jämförbara enheter och till oförändrade valutakurser innebär det en ökning på cirka 14% mot föregående år. Därmed når Scribona Distribution sin högsta marknadsandel av PC-produktmarknaden någonsin. Den positiva inledningen av året fortsatte under andra kvartalet och rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (-51). Resultatförbättringen härleds ur ökad volym och minskade kostnader. Föregående år belastades Distribution med stora kundförluster uppgående till 22 Mkr. Under halvåret uppgick försäljningen till 4.665 Mkr (3.389). Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (-51). Scribona Brand Alliance Affärsområdet Brand Alliance har under kvartalet presterat svagare försäljning än väntat, 506 Mkr (560), vilket är en minskning med 10%. Marknaden för dokument-hanteringsprodukter minskade under kvartalet med ca 5%, medan marknaden för bärbara datorer var oförändrad. Divisionen Toshiba Digital Media fortsätter att minska sin försäljning medan Carl Lamm ökar försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (-10). Toshiba Document Solutions gör ett bättre resultat än föregående år och Carl Lamm gör ett väsentligt bättre resultat än före-gående år. Försäljningen under halvåret uppgick till 986 Mkr (1.193). Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (1). Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation nr 20 Delårsrapportering. Rapporteringstillfällen Delårsrapport för januari - september 2002 5 november 2002 Bokslutskommuniké för januari - december 2002 14 februari 2003 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Scribona AB Styrelsen Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör av IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 37 10 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00890/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00890/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar