Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Report this content

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
 • att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
 • om en utdelning på 1,20 kr (1,00) per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen är 29 maj 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 juni 2019.
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 370 000 kronor (föregående år 2 370 000 kronor)
 •    varav styrelsens ordförande ska erhålla 570 000 kronor (570 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 350 000 kronor (350 000 kronor) vardera.
 •    varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter med 100 000 (100 000) kronor vardera.
 •    varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 (40 000) kronor och till ledamoten med 30 000 (30 000) kronor.
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
 • om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.
 • att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2020.
 • att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se


Niklas Bommelin
Investor Relations
076-891 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 16:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar