Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i Baybets Ltd i december 2017

Styrelsen i Catena Media plc (“Catena Media” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning och i enlighet med pressmeddelande från den 4 december 2017, beslutat om en riktad nyemission om 1 557 759 ordinarie aktier såsom del av betalning av den initiala köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Baybets Ltd i december 2017. Teckningskursen har fastställts till 8,504308665 EUR per aktie.

Den 4 december 2017 offentliggjorde Bolaget att det hade förvärvat samtliga affiliate-relaterade tillgångar i den största Tysklandsfokuserade sport-affiliaten Baybets Ltd, samt att 13,25 miljoner EUR av den initiala köpeskilingen för tillgångarna kan erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media.

Mot bakgrund av det föregående har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning, beslutat om en riktad nyemission om 1 557 759 ordinarie aktier till säljaren av tillgångarna såsom del av betalning av den initiala köpeskillingen. Teckningskursen har fastställts till 8,504308665 EUR per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar fram till och med den 3 december 2017. Såsom tidigare kommunicerats är aktierna föremål för en lock-up period om 24 månader från slutförandet av transaktionen.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Catena Media med 1 557 759 aktier från 52 447 786 aktier till 54 005 545 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 336,6385 EUR från 78 671,679 EUR till 81 008,3175 EUR.

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD 

Tel: +46 706 91 43 43

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 

Tel: +356 99 36 82 18

E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com

www.catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017, kl. 18:30 CET. 

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar