• news.cision.com/
  • Catena Media/
  • Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i mars 2018

Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i mars 2018

Report this content

Styrelsen i Catena Media plc (“Catena Media” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning och i enlighet med press-meddelande från den 28 mars 2018, beslutat om en riktad nyemission om 63 904 aktier till en teckningskurs om 128,21 EUR per aktie, såsom betal-ning av del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i BonusSeeker.com 

Den 28 mars 2018 offentliggjorde Bolaget att det hade förvärvat tillgångar i BonusSeeker.com., samt att 1,0 miljoner USD av köpeskillingen kunde erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media. Mot bakgrund av det föregående har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning, beslutat om en riktad nyemission om 63 904 aktier till säljaren av tillgångarna.

Teckningskursen uppgår till 128,21 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar fram till och med den 27 mars 2018. Såsom tidigare kommunicerats är sjuttiofem (75%) procent av aktierna föremål för en lock-up period om 12 månader. Resterande tjugofem (25%) av aktierna kommer inte vara föremål för någon lock-up period. 

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Catena Media med 63 904 aktier från 54 391 469 aktier till 54 455 373 aktier och aktiekapitalet ökar med 95,86 EUR från 81 587 EUR till 81 683 EUR.

För ytterligare information, kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc 
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2018, kl. 21:30 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar