Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier som delbetalning av den andra tilläggsköpeskillingen för tillgångar förvärvade i december 2016

Styrelsen för Catena Media plc (”Catena Media” eller ”bolaget”) har, enligt ett bemyndigande i bolagsordningen och i enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 14 december 2016, beslutat om en riktad nyemission om 77 209 stamaktier som delbetalning av den andra tilläggsköpeskillingen för tillgångar förvärvade i USA i december 2016. Teckningskursen har satts till 117,38 kronor per aktie. 

Den 14 december 2016 meddelade bolaget att det hade förvärvat vissa webbplatser och andra affiliate-relaterade tillgångar i USA och att del av tilläggsköpeskillingen för tillgångarna kan betalas i form av nyemitterade aktier i Catena Media. Den 28 november 2017 meddelade bolaget att det beslutat om en riktad nyemission om 117 805 aktier som delbetalning av den första tilläggsköpeskillingen för de tillgångar som förvärvades i USA i december 2016. Den 28 februari 2018 meddelade bolaget dessutom att vissa villkor ändrats för tilläggsköpeskillingens struktur. Detta innebär att det totala beloppet för de två återstående delbetalningarna av tilläggsköpeskillingen minskades från totalt 34,5 miljoner dollar till totalt 17,0 miljoner dollar och att upp till femtio (50) procent av de återstående delbetalningarna av tilläggsköpeskillingen fortfarande kan erläggas i nyemitterade aktier i Catena Media. 

Av denna anledning har bolagets styrelse, i enlighet med det bemyndigande som framgår av bolagsordningen, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 77 209 aktier till tillgångarnas säljare som delbetalning för den andra tilläggsköpeskillingen, motsvarande ett totalbelopp om cirka 1 046 791 dollar. Aktierna är föremål för en lock-up period på 6 månader. 

Teckningskursen vid emissionen uppgår till 117,38 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Media-aktien på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar till och med den 27 april 2018. 

I och med emissionen ökar antalet stamaktier i Catena Media med 77 209 aktier, och aktiekapitalet ökar med 115,81 euro. 

För ytterligare information, kontakta:   

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 17:45 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar