Catena Media beslutar om riktad nyemission som betalning för tillgångar förvärvade i december 2017

Styrelsen för Catena Media plc (”Catena Media” eller ”Bolaget”) har, enligt ett bemyndigande i bolagsordningen och i enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 4 december 2017 beslutat om en riktad nyemission om 468 132 stamaktier till en teckningskurs om 103,6742 SEK per aktie såsom delbetalning av den initiala köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Baybets Ltd.

Den 4 december 2017 offentliggjorde Bolaget att det förvärvat tillgångar i Baybets Ltd. (”Baybets”), en av de ledande aktörerna inom affiliatemarknadsföring i sportsbettingsegmentet med fokus på den tyska marknaden. 

Bolaget har nu beslutat att emittera aktier som betalning av den initiala köpeskillingen, vilken enligt villkoren i avtalet ska erläggas i aktier. Den första tilläggsköpeskillingen uppgår till totalt 13 524 263,28 EUR, av vilket trettiofem (35) procent ska erläggas i aktier, vilket motsvarar 468 132 aktier, och den återstående delen av betalningen ska erläggas i kontanter.  

Av denna anledning har Bolagets styrelse i enlighet med det bemyndigande som framgår av bolagsordningen beslutat att genomföra en riktad nyemission om 468 132 aktier till tillgångarnas säljare.   

Teckningskursen uppgår till 103,6742 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Media-aktien på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar till och med den 28 november 2018.   

I och med denna emission ökar antalet stamaktier i Catena Media med 468 132 aktier, från 56 286 872 aktier till 56 755 004 aktier, och aktiekapitalet ökar med 702 EUR från 84 430 EUR till 85 132 EUR. 


För ytterligare information, kontakta:   
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.30 CET. 

Om Catena Media 
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar