• news.cision.com/
  • Catena Media/
  • Catena Media stärker sin marknadsledande position i USA genom att förvärva den ledande affiliaten BonusSeeker.com

Catena Media stärker sin marknadsledande position i USA genom att förvärva den ledande affiliaten BonusSeeker.com

Report this content

Catena Media plc (”Catena Media”) stärker nu sin position som ledande iGaming-affiliate på New Jerseys reglerade marknad genom förvärvet av BonusSeeker.com och dess relaterade tillgångar.

BonusSeeker, som uppvisar stark tillväxt, erbjuder sina användare objektiva, utförliga recensioner av samtliga officiella casinooperatörer i New Jersey. De förvärvade tillgångarna genererar en försäljning om cirka 450 000 USD per kvartal, med en marginal på cirka 70 procent.

”Med förvärvet av dessa tillgångar bekräftar vi vår position som ledande inom iGaming-lead generering i USA. Detta ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi och innebär en markant ökning av vår ledning gentemot europeiska och amerikanska konkurrenter. Det skickar dessutom en stark signal till industrin att vi intensifierar vårt fokus på den amerikanska marknaden”, säger Henrik Persson Ekdahl, VD för Catena Media.

Den initiala köpeskillingen, som erläggs i samband med överföringen av tillgångarna, uppgår till 6,5 miljoner USD, varav 1 miljon betalas med nyemitterade aktier (till rådande marknadspris) i Catena Media och resterande i kontanter. Därtill kommer en tilläggsköpeskilling om allra högst 9,5 miljoner USD som baseras på tillgångarnas utveckling under en tvåårsperiod.

Aktierna kommer att emitteras med en teckningskurs på 128,21 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period på 30 handelsdagar som löper till och med den 27 Mars 2018. Detta innebär att totalt 63 904 aktier kommer att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Sjuttiofem procent (75%) av aktierna kommer att vara föremål för en lock-up period om 12 månader från och med det datum transaktionen är genomförd. Resterande tjugofem procent (25%) av aktierna kommer inte att vara föremål för någon lock-up period.

I ett rimligt förväntat scenario skulle den totala kostnaden för förvärvet uppgå till cirka 11 miljoner USD, med en initial köpeskilling om 6,5 miljoner USD och tilläggsköpeskillingar till ett belopp av 5,5 miljoner USD. För detta scenario måste de förvärvade tillgångarna generera en intäktstillväxt på mellan 80 och 140 procent under löptiden för tilläggsköpeskillingarna.

Tillgångarna kommer att överföras till Catena Media i april 2018.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018, klockan 10.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har drygt 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under 2017 uppgick omsättningen till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar