Catena Medias Bokslutskommuniké 2018

Catena Media plc (Nasdaq Stockholm: CTM)

OKTOBER–DECEMBER 2018 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2017)

 •  Intäkterna ökade med 36 procent till 27,3 miljoner euro (20,1)
 •  EBITDA ökade med 17 procent till 12,0 miljoner euro (10,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 44 procent (52)
 •  Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 8 procent till 12,0 miljoner euro (11,1), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 44 procent (55)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 miljoner euro (10,9)
 •  Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till 127 805 (113 258), vilket motsvarar en ökning med 13 procent
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,22 euro (0,12) före utspädning 
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,21 euro (0,11) efter utspädning 

”Vi gör framsteg i omställningen från en renodlad förvärvsstrategi till ett ökat fokus på organisk tillväxt, och vi ser goda resultat med tydliga indikatorer på att vi är på rätt väg.”

Per Hellberg, VD

JANUARI–DECEMBER 2018 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2017)

 •  Intäkterna ökade med 55 procent till 105,0 miljoner euro (67,7)
 •  EBITDA ökade med 47 procent till 47,8 miljoner euro (32,6) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 46 procent (48)
 •  Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 39 procent till 50,1 miljoner euro (36,1), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 48 procent (53)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,7 miljoner euro (27,8)
 •  Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till 539 475 (385 642), vilket motsvarar en ökning med 40 procent
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,56 euro (0,40) före utspädning
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,52 euro (0,40) efter utspädning 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

 •  Meddelande om större innehav i Catena Media plc.
 •  Catena Media beslutade om en riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar förvärvade i juli 2018.
 •  Ökat antal aktier och röster i Catena Media plc.
 •  Delårsrapport januari–september 2018.
 •  Valberedningen för Catena Medias bolagsstämma 2019 utsågs.
 •  Catena Media avtalade om ändrade villkor för de amerikanska tillgångar som förvärvades i december 2016.
 •  Liksom 2017 föreslog Catena Medias styrelse till bolagsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2018. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Ökat antal aktier och röster i Catena Media plc.
 •  Catena Media utnämnde Erik Edeen till Interim Group CFO.
 •  Meddelande om större innehav i Catena Media plc. 

För ytterligare information, kontakta:   
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Erik Edeen, Interim Group CFO Catena Media plc
Tel: +46 768 47 23 19, E-post: erik.edeen@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är information som Catena Media plc skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019, kl. 07.00 CET.

Om Catena Media 
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar