Offentliggörande om ägarförändring i Catena Media plc

Report this content

Catena Media plc (“Bolaget”) meddelar härmed att det har mottagit en anmälan från Andra AP-fonden (”AP2”), en svensk pensionsfondsmyndighet med huvudkontor på Östra Hamngatan 26, 404 24, Göteborg, Sverige med information om att AP2 förvärvat eller avyttrat aktier och röster i Bolaget den 5 april 2019 (”Anmälan”).

Av Anmälan framgår att AP2, per den 5 april 2019, äger 6,44 procent av rösterna i Bolaget, att AP2 inte kontrolleras av någon fysisk eller juridisk person, samt att de inte kontrollerar någon annan part med ett direkt eller indirekt intresse i Bolaget. 


För ytterligare information, kontakta:
Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, i enlighet med Regelverket för emittenter, som utfärdats enligt Financial Markets Act (Kapitel 345 i Laws of Malta). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl.17.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com

Taggar:

Prenumerera