Analysguiden: Klimatvinnare med goda tillväxtutsikter

Report this content

Med en förstärkt balansräkning är bränslecellsbolaget Cell Impact på god väg att nå break-even. Med goda tillväxtutsikter på en snabbt växande marknad ser vi fortsatt potential för bolagets aktie.

Stärkt balansräkning

Under oktober genomförde Cell Impact en riktad nyemission som tillförde bolaget 175 Mkr före emissionskostnader. Därmed är finansieringen säkrad under omkring 15 månader framåt och är underlag för fortsatt produktutveckling och kommersialisering av bolaget. I samband med nyemissionen breddades ägandet i bolaget till flera internationella, institutionella ägare. Cell Impact är väl rustat för att möta en förväntad ökning av efterfrågan på flödesplattor till bränsleceller.

Sammanfattning Q3

Cell Impacts rapport för tredje kvartalet 2020 visade en väsentlig ökning av intäkterna samtidigt som rörelseförlusten minskade. Intäkterna uppgick till 8,5 Mkr (3,5 Mkr) och rörelseresultatet till -5,7 Mkr (- 9,0 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,1 Mkr (-9,0 Mkr). Kostnadsbasen har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor, med en högre produktions- och marknadskapacitet.

Även om bolaget – liksom många andra – påverkats negativt av Covid-19 pandemin så ökade verksamheten sekventiellt under tredje kvartalet med högre aktivitet hos kunderna. Denna trend väntas fortsätta. Ökat fokus kring klimatfrågor påskyndar omställningen från fossila bränslen till en mer miljöanpassad teknologi och bränslecellsindustrin förväntas växa kraftigt under kommande år. Cell Impact har under hösten erhållit viktiga order, bland annat beställningar av produktionsverktyg för serieproduktion.

Under kvartalet invigde bolaget sin nya anläggning i Karlskoga för tillverkning av flödesplattor. Därmed är grunden lagd för att möta en ökad marknadsefterfrågan.

Prognoser och utsikter

Vi har gjort smärre justeringar av våra prognoser för 2020, 2021 och 2022. Efter att ha uppvisat rörelseförluster under de senaste åren prognosticerar vi att Cell Impact kommer att nå break-even under 2021. Efter den kraftiga kursuppgången under sommaren har kursen stabiliserats. Med den stärkta finansiella ställningen och en förväntad ökning av marknadsefterfrågan ser vi en fortsatt positiv potential för aktien.

Läs analysen här. 

Prenumerera