Kommuniké från den extra bolagsstämman den 26 augusti 2019

Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades av den extra bolagsstämman.

 • Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag till stämman. Beslutet:
  • Stämman beslutade om en nyemission av 674 678 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 67 467,80 kronor.
   • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Christian Wildmoser, 79 623 aktier, Benjamin Steimle 42 610 aktier, Andre Gross 74 542 aktier, Jonas Schöndube 74 542 aktier, Jürg F. Geigy 110 531 aktier, Peter Koltay 28 248 aktier, BioFluidix GmbH 168 092 aktier och HTGF II GmbH & Co.KG 96 490 aktier.
   • Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som en s.k. apportemission där teckningslikviden erläggs genom aktier i Cytena GmbH. Således är det inte möjligt att genomföra emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
   • För varje tecknad aktie ska erläggas 297,17308 kronor (totalt 200 469 140 kronor). Betalning ska ske genom tillskjutande av 78 461 aktier i Cytena GmbH enligt styrelsens redogörelse. Teckningskursen har beräknats enligt ovan.
   • Teckning ska ske genom betalning inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet.
   • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
   • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.
   • Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                       Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                      Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                  Email: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Prenumerera

Dokument & länkar