Extra bolagsstämman för styrelsens förslag om emission av konvertibla skuldebrev

EXTRA BOLAGSSTäMMAN FöR STYRELSENS FöRSLAG OM EMISSION AV KONVERTIBLA SKULDEBREV Den extra bolagsstämman 8 november 2001 beslutade enligt styrelsens förslag om att utge konvertibla skuldebrev. Vid extra bolagsstämma i Centrecourt AB (publ), org.nr 556546-8864, den 8 november 2001 fattades beslut bl a om att utge ett konvertibelt förlagslån med ett nominellt belopp om högst 10 387 500 kronor, löpande från och med den 14 december 2001 till och med den 31 december 2002. Lånet löper med 7,5 % årlig ränta. Emissionen sker med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Avstämningsdag för fastställande av företrädesrätten är fredagen den 30 november 2001. Vid full konvertering kan bolagets aktiekapital öka med högst 2 967 857 kronor. Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Brunnsgatan 21B, 103 92 Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta: Centrecourt AB Thomas Flinck, VD 08-791 33 06 thomas.flinck@centrecourt.se Hans Harvig, styrelseordförande 0706-83 49 98 hans.harvig@centrecourt.se Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Verksamheten i Centrecourt startade 1995 och bedrivs nu i två dotterbolag. Centrecourt Partner AB arbetar aktivt med utveckling av tidiga tillväxtföretag, i huvudsak inom teknologi och medicinteknik. Centrecourt Depå AB, som bedrivs under Finansinspektionens tillsyn, erbjuder olika investerarkategorier investeringsmöjligheter i Centrecourts projektbolag och andra företag i tidiga skeden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00090/bit0001.pdf

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar