Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldebrev

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldebrev Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 10 i kallelse till extra bolagsstämma den 8 november 2001 - emission av konvertibla skuldebrev finns nu tillgängligt för Centrecourts aktieägare. Förslaget är i sammandrag enligt nedan: Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 8.310.000 konvertibla skuldebrev skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst tiomiljonertrehundraåttiosjutusenfemhundra (10.387.500) kronor, löpande från och med den 14 december 2001 till och med den 31 december 2002 på följande villkor. Företrädesrätt Varje aktie i Centrecourt AB (publ), org.nr 556546-8864, ger en teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en konvertibel om nominellt 1,25 kronor. I det fall emissionen inte fulltecknas av nuvarande aktieägare inom föreskriven tid har styrelsen rätt att erbjuda teckning av konvertibla skuldebrev till i första hand de ägare som anmält intresse för teckning utöver sin företrädesrätt och i andra hand ett antal utvalda privata och institutionella placerare. Avstämningsdag Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna konvertibla skuldebrev med företrädesrätt skall vara fredagen den 30 november 2001. Ökning av aktiekapitalet Vid full konvertering tillkommer högst 2.967.857 aktier och bolagets aktiekapital ökar med högst 2.967.857 kronor till högst 11.257.857 kronor. Teckningstid 4 - 14 december 2001. Konvertibelvillkoren i sammandrag Nominellt belopp per konvertibel: 1,25 kronor Lånets löptid: 14 december 2001 - 31 december 2002 Konverteringskurs: 3,50 kronor. Då konverteringskursen ej är en jämn multipel av de konvertibla skuldebrevens nominella belopp kommer konvertering till aktier i de flesta fall att medföra återbetalning av överskjutande nominellt belopp. Konvertering till 1 aktie kräver 3 konvertibla skuldebrev och medför återbetalning av 0,25 kronor. Konverteringstid: Begäran om konvertering kan ske under perioden från det att registrering sker hos PRV av de konvertibla skuldebreven t o m 30 november 2002 Årlig ränta: 7,5 procent Ränteförfallodagar Räntan förfaller till betalning den sista i vart : kvartal under löptiden med början den 31 mars 2002, samt dessutom den 31 oktober 2002 och på lånets förfallodag den 31 december 2002 Lånebelopp: Nominellt högst 10.387.500 kronor För ytterligare information, kontakta: Thomas Flinck, VD 08-791 33 06 thomas.flinck@centrecourt.se [REMOVED GRAPHICS] Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Verksamheten i Centrecourt startade 1995 och bedrivs nu i två dotterbolag. Centrecourt Partner AB arbetar aktivt med utveckling av tidiga tillväxtföretag, i huvudsak inom teknologi och medicinteknik. Centrecourt Depå AB, som bedrivs under Finansinspektionens tillsyn, erbjuder olika investerarkategorier investeringsmöjligheter i Centrecourts projektbolag och andra företag i tidiga skeden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar