• news.cision.com/
  • CF Berg/
  • Bokslutskommuniké 1 september, 2001 - 31 augusti, 2002 för AB CF BERG & CO (publ)

Bokslutskommuniké 1 september, 2001 - 31 augusti, 2002 för AB CF BERG & CO (publ)

Report this content

Bokslutskommuniké 1 september, 2001 - 31 augusti, 2002 för AB CF BERG & CO (publ) - Nettoomsättningen blev för räkenskapsåret 264,8 (255,8) mkr - Rörelseresultatet uppgick till -1,7 (-4,2) mkr - Resultat efter finansiella poster -4,1 (-6,4) mkr Koncernens verksamhet Bergskoncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i två sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB CF BERG & CO (publ) som är beläget i Mörlunda dels i dotterbolaget AB C.A. Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen. Geografiskt ligger sågverken i samma kommun och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 2,5 mil. Koncernen har gjort den strategiska uppdelningen att BERGS producerar och säljer i huvudsak granträvaror, medan OLAB producerar och säljer furuträvaror. Moderbolaget AB CF BERG & CO är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på O-listan övriga aktier. Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret Bergskoncernen uppnådde för räkenskapsåret en nettoomsättning om 264,8 (255,8) mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 4,1 (-6,4) mkr. Omsättningen av trävaror har under räkenskapsåret ökat med drygt 10 mkr i jämförelse med föregående år, detta är en kombination av bättre utleveransvolymer och något bättre priser. Det förbättrade resultatet hänför sig till bättre försäljningspriser på trävarorna samt lägre råvarukostnader. Under denna period har importandelen av timmer varit 11 % (15 %). Produktionsutfallet blev för räkenskapsåret cirka 3 % bättre än föregående år. Under räkenskapsåret har uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen gjorts med cirka 7 300 m³to, jämfört med cirka 10 200 m³to för motsvarande period föregående år. De lägre uttagen av egen sågråvara har i jämförelse med föregående år påverkat resultatet detta år negativt. Intäkterna från försäljningen av koncernens biprodukter är i stort oförändrade i jämförelse med motsvarande period föregående år. Priserna på bränslesortimentet har dock ökat medan intäkterna från cellulosaflisen minskat. Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet Bergskoncernen uppnådde för rapportperioden en nettoomsättning om 63,4 (57,8) mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 2,6 (-1,7) mkr. Det sämre resultatet under kvartal 4 i jämförelse med motsvarande tid föregående år förklaras till stor del av ett antal poster av engångskaraktär. Föregående år intäktsförde koncernen cirka 0,7 mkr i återbäring från Alecta-SPPs allokerade företagsanknutna medel. Under semesteruppehållet har större reparationsinsatser gjorts som tillsammans med lägre uttag av egen skog påverkat rapportperiodens resultat med cirka 1,4 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vissa produktionsstörningar har drabbat försågningen i Mörlunda i samband med igångkörningen av den ombyggda enheten mätstation och timmersortering. Försäljningspriserna och råvarukostnaderna har varit något fördelaktigare under detta kvartal i jämförelse med samma kvartal föregående år. Under sista kvartalet har i likhet med tidigare år en minskning skett av varulagret av trävaror vilket inneburit att försäljningens andel av mindre förädlade produkter varit större detta kvartal än de två kvartalen dessförinnan. Detta har påverkat försäljningsintäkterna negativt under denna period. Under sista kvartalet har uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen varit lågt endast cirka 100 (1 900) m³to. Under denna period har importandelen av timmer varit 15 % (7%). Investeringar Totalt gjorda investeringar under räkenskaps uppgår till 11,9 mkr. Färdigställda investeringar har under räkenskapsåret varit 4,9 mkr i maskiner och andra tekniska anläggningar, 2,2 mkr i inventarier, verktyg och installationer, 0,3 mkr i byggnader och 0,1 mkr i markanläggningar. Pågående investeringar och förskott på materiella anläggningstillgångar uppgår till 5,2 mkr. Pågående investeringar avser främst ombyggnad av enheten mätstation och timmersortering i Mörlunda. Under denna rapportperiod har investeringsprojektet gällande nytt MPS-system tagits i bruk. Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick i koncernen till 3,3 (2,7) mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 22,2 (27,9) mkr. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning (eliminerat för koncernintern försäljning av timmer och frakttjänster) uppgick under räkenskapsåret till 197,2 (192,5) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,5 (- 3,8) mkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar (inkluderar även pågående investeringar) uppgick till 8,2 (2,3) mkr. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per balansdagen till 2,2 (2,2) mkr. Det justerade egna kapitalet uppgick per balansdagen till 111,8 (115,5) mkr, vilket ger en soliditet på 65,6 (68,5) %. Förvärv Den 9 september förvärvades 50 % av aktierna i Värendskog AB. Värendskog AB bedriver inköp och försäljning av skogsprodukter. Avverkningsvolymen skogsprodukter som bolaget hanterar uppgår till cirka 125.000 m³fub och antal anställda är cirka 5 personer. Bolagets verksamhetsområde ligger främst i Östra delen av Kronobergs län i Småland, i nära anslutning till vårt nuvarande fångstområde. Värendsskog AB kommer att bli en stor leverantör av råvara till koncernen och kommer att kunna hantera cirka 15-20 % av koncernens nuvarande råvarubehov vid anläggningarna i Mörlunda och Järnforsen. (Ni kan läsa mer om detta i pressmeddelandet från den 9 september 2002). Tillträde till den förvärvade sågverksanläggningen i Fårbo skedde den 1 oktober 2002. Förvärvet har strukturell karaktär och tillsvidare kommer ingen produktion ske vid den anläggningen. (Mer information om detta kan ni få i pressmeddelandet från den 17 juni 2002). Framtidsutsikter Oron i mellanöstern, turbulent börsutveckling, diskussioner kring såväl ett svenskt som brittiskt Emu inträde bidrar till en osäker valutasituation. Under våren och sommaren har den svenska kronan stärkts i förhållande till koncernens viktiga försäljningsvalutor Euro, GBP och USD, vilket under denna period försämrat vår konkurrenskraft. Risken finns att denna oro på något längre sikt även påverkar konsumtionen av trävaror i Europa och övriga världen negativt. I övrigt visar marknaden fortsatt god aktivitet och vi kommer under hösten märka av de successivt förbättrade försäljningspriserna på trävaror. I inledningen av den nya råvarusäsongen bedöms dagens lagersituation och förväntat utbud av råvara som stabilt, med en i princip oförändrad prisnivå. Detta tillsammans med förvärvet av Värendsskog AB skapar en stabilare råvarubas för koncernen vilket i sin tur skapar förutsättningar till en förbättrad produktivitet vid våra anläggningar. Priserna på koncernens biprodukter kommer att förbättras under kommande räkenskapsår, priserna på den viktigaste produkten cellulosaflisen ökar dock marginellt men däremot priserna på koncernens bränsle- och spånprodukter ökar kraftigt. Bolaget avstår från att lämna en mera preciserad prognos för räkenskapsåret 2002/03. Förslag till utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,25 kronor per aktie. Bolagsstämman och årsredovisning Årsredovisningen för räkenskapsåret 2001/02 kommer att sändas ut till aktieägarna i början på januari 2003 och finns då också tillgänglig hos bolaget. Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 23 januari 2003, kl 14.00 i Mörlunda. Rapportperioder för räkenskapsåret 2002/03. - Tremånadersrapport september-november, den 23 januari 2003 - Halvårsrapport september-februari, den 10 april 2003 - Niomånadersrapport september-maj, den 26 juni 2003 - Bokslutsrapport för helåret september - augusti 2002/03, den 23 oktober 2003. Redovisningsprinciper AB CF BERG & CO tillämpar redovisningsrådets nya rekommendation RR 9 gällande inkomstskatter. Jämförelsetalen för tidigare perioder har räknats om enligt de nya principerna. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i senast publicerade årsredovisning. Koncernens nyckeltal 01-02 00-01 Sep-aug Sep-aug Rörelsemarginal % -0,6 -1,7 Nettovinst marginal % -1,6 -2,5 Avkastning på totalt kapital % neg neg Avkastning på eget kapital % neg neg Soliditet % 55,5 58,2 Antal aktier i tusental 4 799 4 799 Eget kapital per aktie kr 23,25 24,12 Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Nettovinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt Resultat efter finansiella poster plus kapital finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt balansomslutning Avkastning på eget kapital Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning Koncernens resultaträkning 01-02 00-01 01-02 00-01 Belopp i Mkr Juni-aug Juni- Sep-aug Sep-aug aug Nettoomsättning 63,4 57,8 264,8 255,8 Förändring av produkter i arbete och färdiga varor -9,0 -7,7 -1,5 -2,9 Aktiverade egna kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,2 0,9 1,5 Summa rörelseintäkter 54,8 50,4 264,3 254,5 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenhet -32,9 -30,8 -165,0 -161,8 Övriga externa kostnader -9,8 -7,7 -37,8 -34,4 Personalkostnader -11,6 1) - -54,2 1) -53,2 10,7 Avskrivningar -2,3 -2,3 -9,0 -9,3 Summa rörelsekostnader -56,6 -51,5 -266,0 -258,7 Rörelseresultat -1,8 -1,1 -1,7 -4,2 Finansiella intäkter 0 0 0,1 0,2 Finansiella kostnader -0,8 -0,6 -2,5 -2,4 Resultat efter finansiella poster -2,6 -1,7 -4,1 -6,4 Skatt på periodens resultat 0,8 0,7 1,1 1,9 Periodens resultat -1,8 -1,0 -3,0 -4,5 Resultat per aktie kr * -0,38 -0,22 -0,62 -0,95 Antal aktier i tusental 4 799 4 799 4 799 4 799 *) Någon utspädningseffekt finns inte att beakta. Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr 2002-08-31 2001-08-31 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 89,2 86,3 Finansiella anläggningstillgångar 1,0 2,1 Summa anläggningstillgångar 90,2 88,4 Varulager 66,3 71,8 Kortfristiga fordringar 41,3 36,1 Kortfristiga placeringar 0,6 0,8 Kassa och bank 2,7 1,9 Summa omsättningstillgångar 110,9 110,6 SUMMA TILLGÅNGAR 201,1 199,0 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 45,0 47,5 Fria reserver 69,6 72,8 Periodens resultat -3,0 -4,5 Summa eget kapital 111,6 115,8 Avsättningar 9,2 10,4 Långfristiga skulder 48,4 44,3 Kortfristiga skulder 31,9 28,5 Summa skulder 80,3 72,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 201,1 199,0 1) Bergskoncernens personalkostnader har under kvartal 4 räkenskapsåret 00/01 reducerats med 0,7 mkr gällande Alecta-SPPs allokerade företagsanknutna medel. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 01-02 00-01 Belopp i Mkr Sep-aug Sep-aug Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,5 3,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,7 -2,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,0 0,4 Periodens kassaflöde 0,8 0,8 Likvida medel vid periodens början 1,9 1,1 Likvida medel vid periodens slut 2,7 1,9 Förändringar i eget kapital 01-02 00-01 Belopp i Mkr Sep-aug Sep-aug Eget kapital ingående balans per den 31 aug 118,2 123,5 Effekt av byte av redovisningsprincip -2,4 -2,0 Justerat eget kapital, ingående balans 115,8 121,5 Lämnad utdelning -1,2 -1,2 Periodens resultat -3,0 -4,5 Totalt eget kapital vid periodens slut 111,6 115,8 Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se Mörlunda den 17 oktober 2002 Åke Bergh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar