Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i AB CF BERG & CO (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 januari 2004 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, 570 82 Målilla. Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: · dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 19 januari 2004 · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress AB CF BERG & CO (publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail, info@cfbergs.se, per telefon 0495-236 10 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 26 januari 2004 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 19 januari 2004. Förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av verkställande direktören. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2002/2003. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2002/2003. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning. 10. Fastställande av avstämningsdag. 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 13. Val av styrelse. 14. Val av revisorer. 15. Frågor från aktieägarna. 16. Avslutande av stämman. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman, att utdelning lämnas med 0,25 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 3 februari 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC fredagen den 6 februari 2004. Styrelsearvoden Aktieägare motsvarande ca 72 procent av rösterna föreslår, att arvode till styrelsens ledamöter utgår med högst 275 000 kr att fördelas inom styrelsen. Val av styrelse Aktieägare motsvarande ca 72 procent av rösterna föreslår nedanstående nya styrelse: Omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson samt nyval på ett år av Per-Åke Bergh som suppleant. Förslaget är anpassat till de nya oberoende reglerna som Stockholmsbörsens nya noteringsavtal 2003/2004 ställer. Till suppleant föreslås Per-Åke Bergh, Växjö, född 1981, Studerande, äger 88 794 bergsaktier och representerar huvudägarna. Val av revisorer Aktieägare motsvarande ca 72 procent av rösterna föreslår: · Nyval av auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling, båda Ernst & Young, på fyra år. Omval av auktoriserade revisorn Carl-Axel Kullman och nyval av Mikael Mjösberg, båda Ernst & Young som revisorssuppleanter på fyra år. Handlingar inför bolagsstämman Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2002/03 och kallelse till bolagsstämman hemsänd i början på januari. Handlingarna kommer också att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress AB CF BERG & CO (publ), 570 84 Mörlunda fr o m 2004-01-07 och kan på begäran sändas till de, som så önskar och uppger sin postadress. Välkomna Mörlunda den 19 december 2003 [REMOVED GRAPHICS] Styrelsen Adress mm AB CF BERG & CO (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-236 10. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör Åke Bergh eller informationschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-236 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031217BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031217BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

CF BERG producerar och säljer sågade och vidare-förädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov. Verksamheten bedrivs i två sågverksanläggningar belägna i Hultsfreds kommun med en geografisk närhet på endast 2,5 mil mellan anläggningarna.

Dokument & länkar