• news.cision.com/
  • CF Berg/
  • Kommuniké från ordinarie bolagsstämma och efterföljande konstituerande styrelsemöte, 2003-01-23, i AB CF BERG & CO (publ

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma och efterföljande konstituerande styrelsemöte, 2003-01-23, i AB CF BERG & CO (publ

Report this content

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma och efterföljande konstituerande styrelsemöte, 2003-01-23, i AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning · Utdelning för 2001/2002: 0,25 kr per aktie (0,25 kr) · Samtliga styrelseledamöter omvaldes · Bo Sturesson fick förnyat förtroende som ordförande · Oförändrat arvode till styrelsen 275 kkr Nettoomsättning och resultat Det noterade sågverksföretaget AB CF BERG & CO (publ) uppnådde för räkenskapsåret 1 september 2001 - 31 augusti 2002 en nettoomsättning på 264,7 mkr för koncernen, jämfört med 255,9 mkr föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till minus 4,1 mkr, jämfört med minus 6,5 mkr föregående år. I tidigare lämnad tremånadersrapport för verksamhetsåret 2002/2003 framgår nettoomsättning och resultat för kvartal 1, dvs perioden 2002-09-01 till 2002-11-30. Året som gått Verksamhetsåret har präglats av en fortsatt god efterfrågan på trävaror i Europa. En allt större andel av de exporterade trävarorna från Sverige går till länder utanför Europa. Där ökningen till framförallt Japan och USA är positiv. Koncernens försäljning av trävaror ökade under räkenskapsåret med drygt 10 mkr, vilket är ett resultat av såväl bättre utleverans-volymer som något bättre priser. Råvaror, efter den prissänkning av koncernens timmerprislista som skedde under våren 2001 med cirka 5 procent på både tall och gran förblev timmerprislistan oförändrad för den nya säsongen 2001/2002. Koncernens ingående råvarulagernivå var i princip oförändrad jämfört med motsvarande tid året innan. Hösten karaktäriserades av viss råvaruknapphet, vilket hämmade produktionsutvecklingen. Importinslaget blev för koncernen under verksamhetsåret cirka 11 procent jämfört med 15 procent året innan. Den volymmässiga avsättningen för cellulosaflis har för säsongen varit god dock till lägre priser. Cellulosaflispriset sänktes fr.o.m. den 1 september 2001 med drygt 10 procent. Försäljningen av bränsleprodukterna har utvecklats positivt såväl till volym som prismässigt. Förvärv I mitten av juni förvärvade koncernen Fårbo Timbers anläggning i Fårbo, cirka 1,5 mil norr om Oskarshamn. Sågverksanläggningen har de senaste åren haft en produktion på cirka 30 000 m³ sågade trävaror per år och en personal på cirka 20 personer. All personal var sedan tidigare uppsagd. Motivet för förvärvet var framförallt strukturellt betingat och Koncernen har i dagsläget ingen avsikt att bedriva fortsatt sågverksdrift. Köpet är en inkråmsaffär och innefattade maskiner och inventarier samt fastighet. Beslut har fattats om att flytta en torkanläggning till verksamheten i Järnforsen samt att truckar och lastmaskiner överförts till verksamheten i Mörlunda. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 6,1 mkr. Den 9 september 2002 förvärvades 50 procent av aktierna i Värendskog AB. Bolaget är ett råvarubolag och bedriver inköp och försäljning av skogsprodukter. Bolaget förstärker koncernens råvarubas och beräknas kunna hantera 15-20 procent av koncernens nuvarande råvarubehov. Aktierna förvärvades till nominellt värde 50 kkr. Investeringar Under räkenskapsåret investerades det 3,9 mkr i den nya avdelningen för tillverkning av tjocklimfog och limmade balkämnen i Järnforsen, 1,4 mkr kostade ett för koncernen gemensamt MPS system samt att övriga färdigställda investeringar uppgick till 2,1 mkr. Under första kvartalet 2002/2003 togs den ombyggda enheten mätstation och timmersortering i bruk i Mörlunda kostnad 6,3 mkr samt att andra mindre investeringar tagits i bruk till en kostnad av 1,1 mkr. Tillträde till anläggningen i Fårbo skedde första kvartalet 2002/2003. Framtidsutsikter och prognos I syfte att förbättra lönsamheten sker en fortsatt fokusering på lönsamhetsförbättrande investeringar. I linje med detta har det i samband med dagens styrelsemöte fattats beslut om att under årets sommaruppehåll investera i ett nytt sågintag till normaltimmersåglinjen i Mörlunda till en kostnad på cirka 8 mkr. Avsikten är att i ett antal etapper genomföra ytterligare investeringar bl.a. i vår huvudsåglinje för att skapa förutsättningar för såväl en ökad produktionsvolym som en personalrationalisering. Detta bidrar även till ett effektivare utnyttjande av efterföljande produktionsled såsom av tork- och justerverkskapaciteten samt av kapaciteterna på vidareförädlingssidan. Marknaden för försäljning av sågade trävaror bedöms stabil med något ökande priser under det kommande halvåret. Osäkerheten som dock finns går att koppla till den globala utvecklingen såsom oron i mellanöstern, turbulent börsutveckling samt diskussioner kring såväl ett svenskt som brittiskt Emu inträde vilket bidrar till en osäker valutasituation. Dagens råvarusituation bedöms även den förhållandevis stabil med ett fortsatt bra utbud till en i princip oförändrad prisnivå. Avsättningen för koncernens biprodukter förväntas vara fortsatt god och där speciellt bränsle- och spånprodukterna utmärker sig med en högre prisnivå. Bolaget avstår från att lämna en mera preciserad prognos för räkenskapsåret 2002/03. Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 28 januari 2003 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB fredagen den 31 januari 2003. Styrelse Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Alf Bergh, Åke Bergh, Peter Friberg, Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson till ordinarie ledamöter. Till suppleanter omvaldes Bengt Axelsson, Anita Bergh och Torbjörn Olausson. Samt att arbetstagarorganisationerna meddelade omval av tidigare valda arbetstagarledamöter. Kommande rapportperiod Nästa rapporteringstillfälle är den 10 april 2003 gällande halvårsbokslut sep 2002 - feb 2003. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se Målilla den 23 januari 2003. Styrelsen för AB CF BERG & CO (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar