Bokslutskommuniké 1 september 1999 - 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999-31 augusti 2000 för AB C F Berg & Co (publ) Koncernens verksamhet Bergskoncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i två sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB C F Berg & Co (publ) som är beläget i Mörlunda dels i dotterbolaget AB CA Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen. Geografiskt ligger sågverken i samma kommun och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 2,5 mil. Moderbolaget AB C F Berg & Co är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen, bolaget noteras idag på O-listan övriga aktier. Nettoomsättning och resultat Bergskoncernen uppnådde för räkenskapsåret en nettoomsättning om 270 808 (191 283) kkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3 228 (- 2 195) kkr. Det förvärvade bolaget, OLAB, ingår i koncernredovisningen från och med 1999-09-01. Den kostnadsanpassning av råvaran som skedde under våren och hösten 1999 har fått genomslag i resultatet för rapportperioden. Uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen har gjorts med cirka 3 300 m3 to, jämfört med cirka 5 200 m3 to för motsvarande period föregående år. Importandelen av timmer har under rapportperioden ökat och uppgår nu till cirka 18 %, jämfört med cirka 8 % för motsvarande period föregående år. Avsättningen av vårt bränslesortiment inklusive vår viktigaste biprodukt, cellulosaflisen, har under perioden volymmässigt varit tillfredsställande, men till låga prisnivåer. I augusti har dock en höjning av priset på cellulosaflis skett motsvarande prishöjningen på massaved. Försäljningspriserna på trävaror har sjunkit under kvartal 4, främst på gran men även på furu. Detta tillsammans med en låg kurs på den för Bergskoncernen viktiga valutan, euron, har medfört att den förväntade lönsamhetsförbättringen i kvartal 4 inte har infriats. Därutöver har transportkostnaderna ökat till följd av de stigande dieselpriserna. Successivt under räkenskapsåret har respektive sågverk trädslagsrenats till ren furuproduktion hos OLAB och till övervägande del granproduktion hos Bergs. Under kvartal 4 har strategin fullföljts. OLAB har avyttrat kvarvarande restpartier av granträvaror vilket haft en negativ resultatpåverkan. Dotterbolagen C F Bergs Energi AB och C F Berg & Co Invest AB har inte bedrivit någon verksamhet under rapportperioden. Investeringar Under räkenskapsåret har investerats 451 kkr i maskiner och andra tekniska anläggningar, 954 kkr i inventarier, verktyg och installationer, 301 kkr i markanläggningar och 40 kkr i mark. Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick i koncernen till 1 842 (8 720) kkr, vartill kommer outnyttjade checkräkningskrediter om 28 116 (24 906) kkr. SPPs överskottsmedel Bergskoncernens personalkostnader har reducerats med 2 928 kkr gällande SPPs allokerade företagsanknutna medel. För moderbolagets del har personalkostnaderna reducerats med 2 346 kkr. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning (eliminerat med koncernintern försäljning) uppgick under rapportperioden till 196 809 (191 283) kkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 243 (-2 195) kkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 062 (6 940) kkr. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per balansdagen till 1 630 (8 720) kkr. Det justerade egna kapitalet uppgick per balansdagen till 124 045 (109 804) kkr, vilket ger en soliditet på 73,2 %. Prognos för räkenskapsåret 1 september 2000 - 31 augusti 2001 Den europeiska byggnadsindustrins tillväxt är fortsatt positiv. Ökningen av exporten till de utomeuropeiska marknaderna i USA och Japan är god. Sågverkens fortsatta produktionsökningar såväl i Sverige som inte minst i vårt grannland Finland och även i andra länder bidrar likväl till att skapa ett utbytesöverskott, vilket pressar marknadsvillkoren. En viss knapphet i råvarutillförseln, till stor del beroende på uteblivna importvolymer, har i den nya säsongens inledning bidragit till oro och tendenser till en stigande prisnivå. Rådande börsoro, kraftigt stigande oljepriser, fortsatt starkt fluktuerande valutor skapar osäkerhet, som kan bidra till överhuvudtaget förhöjda kostnader och en dämpad bygg-marknad Bolaget avvaktar med att lämna en mera preciserad prognos för räkenskapsåret 2000/01. Förslag till utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,25 kronor per aktie. Bolagsstämma och årsredovisning Årsredovisningen för räkenskapsåret 1999/00 kommer att sändas ut till alla aktieägare i början på januari 2001 och finns då tillgänglig hos bolaget. Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 25 januari 2001, kl 14.00 i Mörlunda. Rapportperioder för räkenskapsåret 2000/01: · Tremånadersrapport september - november, den 25 januari 2001. · Halvårsrapport september - februari, den 27 april 2001. · Niomånadersrapport september - maj, den 28 juni 2001. · Bokslutsrapport för helåret september - augusti 2000/01, den 25 oktober 2001. Koncernens nyckeltal 1999/00 1998/99 Kv 4 Kv 4 Rörelsemarginal % 1,7 neg Nettovinst marginal % 1,2 neg Avkastning på totalt kapital % 3,2 neg Avkastning på eget kapital % 2,2 neg Antal aktier i tusental 4 799 4 140 Vinst efter skatt per aktie kr 0,53 neg Soliditet % 60,5 71,6 Eget kapital per aktie kr 25,73 26,55 Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Nettovinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning Resultat efter finansiella poster plus finansiella på totalt kapital kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning Avkastningpå Periodens resultat efter skatt i procent av eget kapital genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Mörlunda den 26 oktober 2000 Åke Bergh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/18/20010218BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/18/20010218BIT00050/bit0001.pdf

Dokument & länkar