• news.cision.com/
 • CGI/
 • CGI lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Acando

CGI lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Acando

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

CGI Nordic Holdings Limited (”CGI Nordic”), ett indirekt helägt dotterbolag till CGI Inc. (”CGI”), lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Acando AB (publ) (”Acando”) avseende samtliga aktier i Acando (”Erbjudandet”). Acandos B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

 • CGI Nordic erbjuder 41,45 kronor kontant för varje aktie i Acando. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Acando till cirka 4 320 miljoner kronor.
 • Erbjudandet innebär en premie om 44,2 procent jämfört med slutkursen 28,75 kronor för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm den 8 mars 2019, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.
 • CGI Nordic kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller, vare sig under Erbjudandet eller efter fullföljande av Erbjudandet, förvärva några aktier i Acando till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet, dock att detta uttalande inte gäller om Erbjudandet skulle dras tillbaka (inte fullföljas) eller om konkurrerande bud offentliggörs.
 • Styrelsen för Acando rekommenderar enhälligt att Acandos aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en s.k. fairness opinion från Evli Bank.
 • Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB och Svolder AB, med sammanlagt 22,28 procent av aktierna i Acando, har träffat avtal med CGI Nordic om att sälja sina aktier i Acando till CGI Nordic.
 • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 18 mars 2019 och avslutas omkring den 15 april 2019.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

CGI anser att Erbjudandet medför en attraktiv möjlighet att kunna genomföra sin tillväxtstrategi och stärka sitt erbjudande i Nordeuropa och Tyskland. Som ett tillägg till CGI:s redan erkända verksamhet och expertis inom IT-driven digital transformation, skulle Acando bidra med fler än 2 100 högkvalificerade konsulter från kontor i Sverige, Norge, Tyskland och Finland, samt leverantörsverksamhet i Lettland. Med en robust strategisk rådgivning, systemintegration, applikationsförvaltning, kundcentrerad digital innovation och transformationslösningar, kommer Acando även komplettera CGI:s globala expertis inom flera efterfrågade digitala utvecklingsområden.

”CGI:s erbjudande om att gå samman med Acando är i linje med Metro Market-delen av vår förvärvsstrategi”, säger George D. Schindler, koncernchef och CEO på CGI. ”Våra fortsatta investeringar i CGI:s närhetsmodell är mer relevant än någonsin när kunderna allt mer vänder sig till färre partners som man kan lita på när det gäller den kompetens, kapacitet, skalbarhet och leveranskvalitet som krävs för att driva tillväxt och effektivisera verksamheten. Kundernas efterfrågan på kompletta tjänster, från rådgivning och mjukvarulösningar till outsourcing fortsätter att öka vart efter teknologi allt mer blir kärnan i deras verksamhet.”

”Vi ser fram emot att få välkomna Acandos medarbetare som medlemmar och ägare i CGI, där vi som kompetenta innovatörer arbetar tillsammans för att leverera värde till våra kunder”, säger Heikki Nikku, President för CGI:s verksamhet i norra Europa. ”Genom att kombinera CGI:s extremt starka position inom data-driven digital verksamhet och transformation, med Acandos verksamhet inom affärsrådgivning och företagets människo-centrerade digitala innovationsmodell, stärker vi vår unika kombination av kunskaper och kompetenser, vilket kommer att gynna våra kunder när vi strävar mot en lönsam tillväxt tillsammans.”

”Acando har utvecklat en innovativ företagskultur byggd på teknisk excellens och insikter kring mänskligt beteende”, säger Acandos CEO, Carl-Magnus Månsson. ”Att kombinera Acandos och CGI:s talanger är positivt för våra kunder och ger våra medarbetare signifikanta tillväxtmöjligheter.”

Efter att Erbjudandet genomförts avser CGI att, under en förväntad tidsperiod om upp till ett år, integrera Acando i sin verksamhet i Nordeuropa och Tyskland. Transaktionen förväntas medföra synergier som, vid fullbordad integration, bör möjliggöra för det sammanslagna bolaget att bli än mer konkurrenskraftigt på dessa marknader genom en kombination av breddade produkt- och supporterbjudanden, kombinerad kompetens och större marknadstäckning.

CGI uppskattar den viktiga roll som Acandos anställda spelar vad gäller att leverera engagerade tjänster av hög kvalitet till Acandos kunder. För att realisera de synergier som diskuterats ovan kommer integrationen av CGI och Acando troligen att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, samt förändringar för de anställda, i den sammanslagna koncernen. Vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas efter Erbjudandets genomförande efter en noggrann utvärdering av CGI:s och Acandos sammanslagna verksamhet. Före Erbjudandets fullföljande är det för tidigt att säga vilka åtgärder som kommer att vidtas och vilka effekter dessa skulle ha. Inga beslut är fattade om några förändringar avseende CGI:s eller Acandos anställda och ledning eller avseende den nuvarande organisationen eller verksamheterna, innefattande anställningsvillkor, sysselsättning och de platser där Acando bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet

CGI Nordic erbjuder 41,45 kronor kontant för varje aktie i Acando.[1]

Erbjudandet innebär en premie om:

 • 44,2 procent jämfört med slutkursen 28,75 kronor för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm den 8 mars 2019, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
 • 45,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm under den senaste månaden till och med den 8 mars 2019; och
 • 42,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tre senaste månaderna till och med den 8 mars 2019.

CGI Nordic kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller, vare sig under Erbjudandet eller efter fullföljande av Erbjudandet, förvärva några aktier i Acando till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet, dock att detta uttalande inte gäller om Erbjudandet skulle dras tillbaka (inte fullföljas) eller om konkurrerande bud offentliggörs.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Acando till cirka 4 320 miljoner kronor.[2]

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Rekommendation från styrelsen i Acando

Styrelsen för Acando rekommenderar enhälligt Acandos aktieägare att acceptera Erbjudandet.[3] Styrelsen för Acando har erhållit en s.k. fairness opinion från Evli Bank, enligt vilken, utifrån de antaganden och förutsättningar som görs i utlåtandet, det erbjudna vederlaget är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Acando.

CGI Nordics och CGI:s aktieägande i Acando

CGI Nordic har omedelbart före offentliggörandet av Erbjudandet ingått avtal med Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB och Svolder AB om att förvärva totalt 23 580 490 aktier i Acando till ett pris om 41,45 kronor per aktie. Förvärvet av 10 421 558 av ovanstående aktier (B-aktier) genomförs omedelbart. Förvärvet av återstående 13 158 932 av ovanstående aktier (3 639 990 A-aktier och 9 518 942 B-aktier) kommer att fullföljas efter att godkännande från tyska konkurrensmyndigheter erhållits, vilket förväntas ske senast omkring en månad efter dagen för offentliggörande av Erbjudandet. Innan förvärvet av dessa aktier genomförs ska aktieägarna dessutom omvandla 2 350 000 av A-aktierna till B-aktier. När dessa villkor är uppfyllda, och förvärven är genomförda, kommer CGI Nordic att inneha 1 289 990 A-aktier och 22 290 500 B-aktier i Acando (motsvarande 22,28 procent av aktierna och 29,96 procent av rösterna i Acando) (”CGI:s innehav”). Utöver CGI:s innehav äger eller kontrollerar varken CGI Nordic eller CGI för närvarande några aktier i Acando, eller andra finansiella instrument som ger CGI Nordic eller CGI en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Acando. Utöver CGI:s innehav har varken CGI Nordic eller CGI förvärvat några aktier i Acando under de sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

CGI Nordic kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Acando på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv, eller åtgärder för att förvärva, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CGI Nordic blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Acando efter full utspädning;
 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Acando på villkor som för aktieägarna i Acando är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
 3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Acando erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för CGI Nordic acceptabla villkor;
 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Acando helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet;
 5. att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentligt negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan, på Acandos finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Acandos försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
 6. att ingen information som offentliggjorts av Acando eller lämnats av Acando till CGI Nordic är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Acando har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; samt
 7. att Acando inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

CGI Nordic förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för CGI Nordics förvärv av Acando.

CGI Nordic förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Rätter inom ramen för Acandos incitamentsprogram

Erbjudandet omfattar inte några rätter utställda av Acando till dess anställda inom ramen för Acandos incitamentsprogram. CGI Nordic avser att verka för att deltagare i sådana program ges skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Finansiering

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. CGI har ovillkorligen åtagit sig att, med befintliga medel och kreditfaciliteter, tillföra CGI Nordic erforderligt kapital för Erbjudandets genomförande.

Due diligence

CGI Nordic har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur av Acando. Acando har bekräftat att CGI Nordic inte mottagit någon insiderinformation i samband med denna undersökning.

CGI Nordic och CGI i korthet

CGI Nordic är ett brittiskt aktiebolag registrerat under nummer 07745327, med säte i Storbritannien och med adressen 20 Fenchurch Street, 14th Floor, London, United Kingdom EC3M 3BY. CGI Nordic är indirekt, genom dotterbolag, helägt av CGI. CGI Nordic är ett holdingbolag och bedriver för tillfället ingen verksamhet.

CGI, grundat 1976, är en av de största fristående IT- och företagskonsultsfirmorna i världen. Med omkring 74 000 anställda globalt, tillhandahåller CGI en end-to-end-portfölj av tjänster, från IT och företagsrådgivning till systemintegration, outsourcing och lösningar för immateriella rättigheter. CGI arbetar med sina klienter genom lokal närvaro kompletterad med ett globalt nätverk som hjälper klienterna till digital förändring och ett förbättrat resultat. CGI har årliga intäkter om 11,5 miljarder kanadensiska dollar. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB.A) och på NYSE (GIB). För mer information, se cgi.com.

Med över 8 500 konsulter och 64 kontor i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige, har CGI en stark lokal närvaro inom Nordeuropeiska marknaden för IT-tjänster. CGI är fast beslutet att vara bäst i branschen i såväl Nordeuropa som globalt, och är en marknadsledare inom ”end-to-end”-IT och affärs- och konsulttjänster, lösningar och outsourcing-tjänster. CGI:s nordeuropeiska verksamhet bistår tusentals klienter inom både offentlig och privat sektor, i syfte att hjälpa dem nå ökad operationell effektivitet, medan innovation utnyttjas för att bättre möta klienternas och medborgarnas digitala behov.

Acando i korthet

Acando är ett konsultbolag som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.acando.com.

Preliminär tidplan

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 18 mars 2019 och avslutas omkring den 15 april 2019. Erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 18 april 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 25 april 2019.

Förvärvet av Acando förutsätter godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. CGI Nordic kommer att anmäla förvärvet så snart som möjligt efter offentliggörandet av Erbjudandet och erforderliga godkännanden förväntas erhållas före utgången av den ovan angivna acceptfristen.

CGI Nordic förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Inlösen och avnotering

För det fall CGI Nordic, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Acando avser CGI Nordic att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Acando. I samband härmed avser CGI Nordic att verka för att Acandos B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås i samband med Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Nasdaq Stockholms takeover-regler och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. CGI Nordic har, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

CGI Nordic har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare samt Vinge som legal rådgivare.

_______________

För mer information, se www.cgi.com/en/acando 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 07:30.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. CGI Nordic och CGI avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Acceptfristen för Erbjudandet har inte inletts.

Ytterligare information och var den finns

I samband med Erbjudandet kommer en erbjudandehandling att lämnas in till Finansinspektionen och när Finansinspektionen godkänt erbjudandehandlingen kommer den även publiceras av CGI Nordic. Detta pressmeddelande är inte avsett att vara och utgör inte ett substitut för ett sådant dokument eller för eventuella andra dokument som CGI Nordic kan komma att lämna in till Finansinspektionen. AKTIEÄGARE I ACANDO UPPMANAS ATT NOGGRANT OCH I DESS HELHET LÄSA DEN AV FINANSINSPEKTIONEN GODKÄNDA ERBJUDANDEHANDLINGEN, SAMT EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, EFTERSOM DEN KOMMER INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION SOM AKTIEÄGARNA BÖR BEAKTA INNAN DE FATTAR BESLUT OM ATT ÖVERLÅTA SINA AKTIER. Investerare och värdepappersinnehavare kan erhålla en kopia av erbjudandehandlingen utan kostnad (om och när den blir tillgänglig) samt vissa andra relaterade dokument på www.cgi.com/en/acando samt på www.sebgroup.com/prospectuses. Ingen annan del av CGI:s hemsida eller annan offentliggjord information är införlivad häri.

Framåtblickande information och uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande information” i enlighet med vad som avses i de kanadensiska värdepapperslagarna och ”framåtblickande uttalanden” i enlighet med vad som avses i United States Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra tillämpliga amerikanska så kallade safe harbour-regler. All sådan framåtblickande information och uttalanden lämnas och offentliggörs i enlighet med safe harbour-reglerna i tillämplig kanadensisk och amerikansk värdepapperslagstiftning. Framåtblickande information och uttalanden innefattar all information och uttalanden avseende CGI:s eller CGI Nordics avsikter, planer, förväntningar, övertygelser och målsättningar, inklusive förväntningar i förhållande till Erbjudandet och uppfyllandet av tillämpliga villkor, samt eventuell annan information eller andra uttalanden som avser framtida händelser och omständigheter som inte direkt eller enbart avser historisk fakta. Framåtblickande information och uttalanden baseras på vår uppfattning av nuvarande förhållanden och den förväntade framtida utvecklingen, samt andra antaganden, både generella och specifika, som vi bedömer som rimliga i förhållande till omständigheterna. Sådan information och sådana uttalanden är dock till sin natur förknippat med inneboende risker och osäkerheter vilka är bortom CGI Nordics och CGI:s kontroll, och som skapar en möjlighet för att det verkliga resultatet kan komma att skilja sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller indikeras genom sådan framåtblickande information eller sådana framåtblickande uttalanden. Dessa risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till; risker kopplade till ekonomiska och politiska förhållanden, uppfyllandet av villkoren för Erbjudandet, inklusive fullgörande av nödvändiga inlämningar och erhållande av de tillstånd som krävs och risker som generellt finns vid förvärv, samt andra risker som identifierats eller införlivats genom hänvisning till Erbjudandet, CGI:s helårs- och kvartalsrapporter och i andra dokument som vi offentliggör, inklusive våra inlämningar till Canadian Securities Administrators (på SEDAR, www.sedar.com) och U.S. Securities och Exchange Commission (EDGAR, www.sec.gov). Om inte något annat anges, lämnas den framåtblickande informationen och de uttalanden som finns i Erbjudandet per detta datum och CGI Nordic avser inte och åtar sig inte någon skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera någon framåtblickande information eller framåtblickande uttalanden, varken på grund av ny information, framtida händelser eller i övrigt, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag. Samtidigt som vi tror att våra underliggande antaganden avseende den framåtblickande informationen och de framåtblickande uttalandena var rimliga per dagen för Erbjudandet, varnas läsare för att visa den framåtblickande informationen och de framåtblickande uttalanden allt för stor tilltro. Vidare ska läsare ha i åtanke att framåtblickande information eller uttalanden presenteras endast för att hjälpa Acandos aktieägare, investerare och övriga att förstå Erbjudandet. Läsare bör ha i åtanke att sådan information kan vara olämplig att använda i andra sammanhang. Acandos aktieägare varnas även för att de ovan nämnda riskerna inte är de enda riskerna som kan påverka oss. Ytterligare risker och osäkerheter, vilka för närvarande inte är kända för oss eller som vi idag anser vara oväsentliga, kan också ha en väsentlig negativ påverkan på de frågor som diskuteras i Erbjudandet.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

Erbjudandet avser aktier i ett svenskt bolag och är föremål för svenska processuella regler och regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med undantag från vissa regler om offentliga uppköpserbjudanden enligt regel 14d-1(d) under US Securities Exchange Act från 1934, i dess nu gällande lydelse (”Exchange Act”), i enlighet med avsnitt 14(e) under Exchange Act eller annars i enlighet med svensk lag.

Erbjudandet har inte godkänts eller ogillats av någon kanadensisk tillsynsmyndighet eller av United States Securities och Exchange Commission (”SEC”), eller av någon annan provinsiell, statlig eller annan tillsynsmyndighet. Inte heller har någon kanadensisk tillsynsmyndighet, SEC eller någon annan myndighet uttalat sig om Erbjudandets korrekthet eller värdering, eller huruvida informationen häri är korrekt. Varje uttalande om det motsatta strider mot lag.

Vissa finansiella rapporter eller annan finansiell information i detta pressmeddelande kan ha upprättats i enlighet med icke-amerikansk redovisningssed och är inte jämförbar med motsvarande finansiell information för amerikanska bolag, eller bolag vilkas finansiella rapporter upprättas i enlighet med god redovisningssed  i USA. Det kan vara förenat med svårigheter för Acandos aktieägare att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet, eftersom CGI Nordic och CGI, dess aktieägare, styrelseledamöter och företrädare har hemvist i ett annat land än USA. Det är inte säkert att Acandos aktieägare kan stämma CGI Nordic eller CGI eller dess aktieägare, styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Därutöver kan det vara förenat med svårigheter att tvinga CGI Nordic eller CGI eller dess aktieägare, styrelseledamöter och företrädare att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

I enlighet med svensk lag och praxis kan CGI Nordic eller dess dotterbolag eller dess ombud (på uppdrag av CGI Nordic eller, så som tillämpligt, dess dotterbolag) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller indirekt utanför USA, förvärva eller låta förvärva aktier i Acando som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata sidoaffärer. Information om sådana förvärv eller arrangemang för förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

[1] Om Acando betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Acando, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, eller före utbetalningen av vederlag i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan liknande bolagsåtgärd som resulterar i att värdet per aktie i Acando minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. För det fall något av det föregående inträffar förbehåller sig CGI Nordic rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med ovan eller om villkor 7 för fullföljande av Erbjudandet ska åberopas.

[2] Baserat på 104 215 586 utestående aktier, vilket  är det totala antalet aktier i Acando med avdrag för de 1 641 833 aktier som, enligt Acandos bokslutskommuniké för 2018, ägs av Acando. När procentandelar av Acandos aktier anges i detta pressmeddelande har beräkningarna gjorts med utgångspunkt i det totala antalet aktier i Acando inklusive de egna aktierna. 4 320 miljoner svenska kronor motsvarar cirka 614 miljoner kanadensiska dollar, baserat på en växelkurs om 7,03 svenska kronor per kanadensisk dollar. Vederlag kommer att betalas ut i kronor.

[3] Eftersom Svedulf Fastighets AB och Bjursund Invest AB har träffat avtal om att sälja sina aktier i Acando till CGI Nordic har styrelseledamöterna Ulf J Johansson och Alf Svedulf på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut beträffande Erbjudandet.

Internationellt

Lorne Gorber
Executive Vice-President, Investor and Public Relations
lorne.gorber@cgi.com
+1 514-841-3355

Norra Europa

Jarkko Virtanen
Vice-President, Marketing and Communications for Northern Europe
jarkko.virtanen@cgi.com
+358 40 759 3603

Sverige

Robert Almqvist
PR-ansvarig
076-9480294

Om CGI

CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende företag inom IT- och affärsrådgivning. Med cirka 74 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenter över hela världen levererar CGI en komplett portfölj av lösningar och tjänster, allt från rådgivning kring IT och affärsprocesser, outsourcing och egna lösningar. CGI arbetar med kunderna genom en lokal relationsmodell som kompletteras med ett globalt nätverk av leveranscenter som hjälper kunderna att digitalt transformera sina organisationer och uppnår resultat snabbare. CGI omsätter C$11,5 miljarder, och är noterat på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). För mer information, se www.cgi.se