CGit gör sin första GPU-baserade Megapod affär, värde 43,6 MSEK

Report this content

Mölndal                                                                                                                                   2021-10-19  

(For more information in English, see below)                                                                                                                                                                                                                                                

CGit gör sitt första Megapod-avtal inom AI/Deep Learning med en av sina befintliga kunder. Kunden, som arbetar inom bilindustrin, gör en betydande investering i den allra senaste GPU-tekniken för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på datorkraft. Marknaden för tillämpad AI accelererar och denna investering säkrar framtida behov och stärker dess konkurrenskraft på en globalt snabbväxande och dynamisk marknad.

CGit, som har djup expertis och erfarenhet inom AI -området, kommer att sälja, leverera, stödja och säkerställa framgångsrik implementering och drift av den nya Megapod -plattformen. Ordern är värd 43,6 miljoner kronor.

Marknaden för tillämpad AI accelererar i allt fler industrier. Detta är en ny milstolpe i området och efterfrågan har accelererat betydligt under de senaste sex månaderna. Detta ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat datorkapacitet men också för djup kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av ny teknik.

Med den här affären stärker vi vår position ytterligare som ledare inom AI-området och CGit fortsätter att designa, leverera och utveckla AI-specifika datacentraler, mjukvaror och lösningar, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e oktober 2021.

CGit:
CGit levererar IT-infrastruktur, drift och molntjänster. Idag arbetar bolaget med AI samt uppbyggnad av datacenter för utveckling inom AI. Utöver har bolaget egen utveckling av mjukvaror för ML Ops (machine learning operations) och hantering av Big Data. CGit bedriver även utveckling inom applicerad AI inom industrisektorn för att öka automatiseringen av olika processer genom bland annat Machine Vision. CGits kunder varierar i storlek från globala bolag med tusentals anställda till småbolag verksamma lokalt i Sverige. Inom affärsområdet AI har hittills fordonsindustri, telekommunikation, läkemedel och forskning samt tillverkningsindustri dominerat bland kunderna."

CGit makes its first Megapod for AI deal, worth SEK 43.6 million

Mölndal 2021-10-19                                                                                                                                                                                                                                                   

CGit makes its first Megapod deal in the AI/Deep Learning field with one of its existing customers. The customer, who is working within the automotive industry, makes a significant investment in the very latest GPU-technology to be able to meet the constantly increasing demand for compute power. The market for applied AI is accelerating and this investment secures future needs and strengthens its competitiveness in a globally fast-growing and dynamic market.

CGit, which has deep expertise and experience in the AI field, will sell, deliver, support, and ensure successful implementation and operation of the new Megapod platform. The order is worth SEK 43.6 million.

The market for applied AI is accelerating in more and more industries. This is a new milestone in the area and demand has accelerated significantly in the last six months. This increases the need for access to platforms for, among other things, computing capacity but also for deep competence in the area and an understanding of how Swedish business and industry can take the next step in development with the help of new technologies.

With this deal, we further strengthen our position as a leader in the AI-field and CGit continues to design, deliver, and develop AI specific datacenters, software’s, and solutions, says Mattias Bergkvist, CEO of CGit.

//


For more information, contact the Company at:
CEO Mattias Bergkvist
Phone: +46 31-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

 

This information is such information that CGit Holding AB (publ) is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the agency of the above contact person, for publication on October 19, 2021.

CGit:
CGit delivers IT infrastructure, Managed Services and Cloud Services. Today, the company works with AI and the design, implementation and service of data centers that are specialized for development of AI. In addition, the company has its own development of software for ML Ops (machine learning operations) and management of Big Data. CGit is also working with Applied AI in the industrial sector to increase the automation of various processes through, among other things, Machine Vision. CGits customers vary in size from global companies with thousands of employees to small companies operating locally in Sweden. CGits customers, and the early adopters within AI, can be found in the automotive industry, telecommunications, pharmaceuticals and research as well as the manufacturing industry.”

Prenumerera