Kommuniké från årsstämma

Report this content

CGit Holding AB                                                          

Org nr: 556878-2295                                                                                                 Årsstämma
Räkenskapsåret 2020-01-01 - - 2020-12-31                                                             2021-03-30

Plats: Mölndal

1. Val av ordförande vid stämman
Til ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn                                                       A-aktier                             B-aktier       Röster:

Christian Gustavsson                                 43 000                        390 200      820 200

Leif Nord                                                     20 000                        180 000      380 000

Mattias Bergkvist                                        37 000                          90 000       460 000     

Johan Ljungqvist                                                                              10 010        10 010  

Totalt                                                          100 000                       670 210    1 670 210

3. Val av en eller två justeringsmän
Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.
Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungqvist

 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
Årsstämman förklarade dagordningen godkänd med ett tillägg av två punkter.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.
 

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande stod:
Balanserad vinst                                               895 685

Överkursfond                                                 5 459 991

Årets vinst                                                             2 151

Summa                                                           6 357 827

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enlig följande i ny räkning överföres:                                                                                            

                                                                        6 357 827

                                                                        6 357 827

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gågna året.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvode ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med 0 kr och med 47 300 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:

Christan Gustavsson

Leif Nord (Ordförande)

Mattias Bergkvist

Johan Ljungqvist

Val av revisor:

Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB.
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.

11.Årsstämman beslutade.

                               

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Året 2020 går till historien på många sätt men helt klart är att vi, tillsammans med hela omvärlden har påverkats av pandemin. Vi har behövt anpassa både vardag och strukturella delar i bolaget för att möta de förändringar som står i ljuset av Corona pandemin. När jag ser tillbaka på 2020 så slås jag av några reflektioner som gör att jag blir stolt över att få vara den som leder det här bolaget. Jag brukar använda mig av några metaforer för att bildligt beskriva situationer, utmaningar och möjligheter.

En av dem är att vi ska blicka framåt då ”framrutan är betydligt större än backspegeln”. Det gäller dock inte för 2020, då vi har fått köra i en kompakt dimma med förbundna ögon! Ingen har vetat hur länge pandemin ska pågå och hur det kommer att slå på konjunkturen. Vågar bolag investera i en framtid som vi inte vet något om? Tidigt insåg vi att vi inte kan agera slav under pandemin, vi måste kontrollera vårt eget öde! Ingen har lyckats bromsa sig ur en uppförsbacke och vi tänker inte ens försöka. Därför har vi strukturerat och metodiskt arbetat mot våra långsiktiga mål och anpassat oss efter gällande rekommendationer för stunden.

Det har givit att vi att vi tagit ett märkbart steg mot det kunskapshus inom avancerad IT-infrastruktur och Deep learning/AI-Infrastruktur som vi länge arbetat för.

Vi har genom vår egen mjukvaruutvecklade schemaläggare för AI beräkningar, AiQu positionerat oss som en av dem ledande inom Deep Learning och AI-infrastruktur.

 

Vi har skapat ett separat mjuvarubolag. AIXIA kommer att erbjuda en mjukvaruplattform för utveckling som kompletterar CGit´s erbjudande kring AI-Infrastruktur. Mjukvaruplattformen är en ML Ops-lösning till företag och organisationer som arbetar med AI. Våra ledande AI-infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvarulösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI-infrastruktur med tillhörande orkestreringsverktyg samt datahanterare. Det här gör oss helt unika på marknaden!

Nu har vi tagit sikte mot större kunder och större affärer. Jag ser att vi kommer ha större inslag av internationella affärer där kommande AI relaterade lösningar blir helt avgörande för våra kunders konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Vi brukar prata om nästa generations IT-infrastruktur och här hittar vi nödvändiga komponenter inom AI-infrastrukturen för att stötta den fortsatta utvecklingen av AI, IoT, Blockchain och Edge Computing med mera. Det kommer att kräva kraftfull datakraft och kapacitet för stora datamängder men också spetskompetens inom området. Vi har byggt upp ett betryggande know how i bolaget och vi fortsätter att utvecklas som ett Deep learning- och AI-infrastrukturbolag. Vi kommer att fortsätta att bygga vårt kunskapshus inom såväl avancerad IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur men även kring mjukvaruutveckling och verksamhetskunskap för att stötta utvecklingen inom dessa områden.

Jag ser att vårt totala erbjudande kring hela ekosystemet avseende Deep Learning och AI-infrastruktur kommer att ta ordentlig fart 2021.

AIXIA kommer bli en möjliggörare för otroligt många som arbetar med forskning och utveckling av både svensk och internationellt näringsliv.

Vår organisation och vår setup är redo att ta sig an otroligt stora lösningar och projekt men också vara med och guida våra kunder mot modern och framtidssäkrad drift, på ett innovativt, säkert och effektivt sätt.

Vi kommer kunna orientera oss mellan kraven på IT-infrastruktur och AI plattformar samt verksamhetsdrivna lösningar tillhörande nästa generation B2B-lösningar genom vår djupa kompetens som är en del av vårt kunskapshus.

Vi kommer fortsätta att vara den dynamiska partnern till våra kunder samtidigt som vi befäster vår position som den ledande inom vårt område.

Därför kommer 2021 bli vårt bästa år

//

2021-03-30
Mattias Bergkvist
VD CGit Holding AB (publ) 

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.
 

Prenumerera