Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

Report this content

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Scandinavian ChemoTech” eller ”Bolaget”) informerar om att inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 (”Teckningsoptionerna”) inleds idag och pågår till och med den 29 januari 2021. En (1) teckningsoption av serie TO1 (”TO1”) berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Scandinavian ChemoTech. En (1) teckningsoption av serie TO2 (”TO2”) berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A i Scandinavian ChemoTech. Teckningskursen är 5,25 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjade av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader.

Scandinavian ChemoTech genomförde under 2020 en företrädesemission av units. Varje (1) A-unit bestod av två (2) nyemitterade aktier av serie A och två (2) TO2. Varje (1) B-unit bestod av två (2) nyemitterade aktier av serie B och två (2) TO1. En (1) TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, till en teckningskurs motsvarande 5,25 kronor per aktie.

Antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 2 640 000. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 2 640 000 och aktiekapitalet med 1 320 000,00 SEK, varigenom Bolaget kommer att tillföras cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag för teckningsoptioner TO1 respektive TO2:

  • Inlösenperiod: 18 – 29 januari 2021
  • Teckningsvillkor: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B till 5,25 SEK. En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) aktie av serie A till 5,25 SEK.
  • Emissionsvolym: Högst 13,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning
  • Sista dag för handel med TO1: 27 januari 2021

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det informationsmemorandum som Scandinavian ChemoTech publicerade den 23 april 2020. Informationsmemorandumet finns på Bolagets hemsida https://www.chemotech.se/investor-relations/ipo-share-issue-documents/.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars Teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja Teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars Teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på Scandinavian ChemoTechs hemsida (www.chemotech.se) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: info@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.